เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน

วันที่ 6 ม.ค. 2564
 

 

:
ประวัติสำนักงาน
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นจากพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒๐ จากบทบัญญัติภารกิจที่เกี่ยวกับการศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งอัตรากำลังและข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ได้ถูกตัดโอนมาเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
     ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมมีคำสั่งที่ สป. ๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนด ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวง และได้มีคำสั่งที่ สป.๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มอบหมายให้ข้าราชการ พลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดต่างๆ โดยตำแหน่งเลขที่ลำดับต้น (นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัด)ในแต่ละจังหวัด เป็นหัวหน้าสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการกอง โดยให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด หรืออำเภอตามที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม มีข้าราชการในจังหวัด หรืออำเภอตามที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด
     จนกระทั่ง ได้มีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ วธ ๐๒๐๒/๒๒๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ แจ้งเรื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
          (ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
          (ค) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสาน หรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
          (ง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
          (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
         (ฉ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         (ช) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     อาคารที่ตั้ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีที่ทำการอยู่ที่อาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ถ.สระบุรี ­หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ได้รับเมตตาจากพระเทพรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามและรองเจ้าคณะ ๔-๕-๖-๗(ธ)ในขณะนั้น ให้ใช้อาคารราญรอนอนุสรณ์ ซึ่ง เป็นอาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม(แผนกสามัญ) สำหรับพระภิกษุสามเณรและมิได้ ใช้ประโยชน์เป็นอาคารทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้ก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จ ได้รับอนุมัติจาก นายกองเอกวิลาส ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายมาอยู่ ชั้น ๔ อาคาร (๑)ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
 
     ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตกแต่ง ปรับปรุง ห้องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายพื้นที่ห้องทำงานให้กว้างขวาง จึงได้รับการอนุมัติจาก นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ย้ายมาอยู่ ชั้น ๔ อาคาร (๒) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยย้ายเข้าอยู่ในสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562จนถึงปัจจุบัน 
 
        เมื่อวันที่ ปี พ.ศ.2562 กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๙/๒๐๘๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ให้รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
        คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่วประเทศ และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา
         เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความเมตตาจาก  พระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔,๕,๖ และ ๗ เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อนุญาตให้ใช้อาคารราญรอนอริราช ซึ่งเป็นอาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม (แผนกสามัญ)สำหรับพระภิกษุสามเณรและมิได้ใช้ประโยชน์ เป็นอาคารที่ทำการ และเก็บเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ของกลุ่มพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์   

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม