เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์

วันที่ 1 ก.ค. 2563
 

 

: วิสัยทัศน์ :           

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์กรบูรณาการ สืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น นำทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

: ยุทธศาสตร์  :

           ๑. เสริมสร้างความตระต่อหนักสถาบันหลักของชาติ และ พัฒนากลไกในการอนุรักษ์และ สืบทอดวัฒนธรรม

              ๒. ส่งเสริมอุตส่าหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

              ๓. พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก

              ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

              ๕. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

               ๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม

: ค่านิยม :

                                            "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

               พอเพียง : ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

               วินัย : ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กรและสังคม

               สุจริต : ปฏิบัติหน้าที่มีธรรมาธิบาล ตรวจสอบได้

               จิตอาสา : สามัคคี ทำดีด้วยหัวใจ


 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม