หน้าหลัก >> องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
การละเล่นแมงตับเต่า (4 ส.ค. 2564)
กลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตำบลบ้านโสก จัดเสนอการละเล่นแมงตับเต่าจากนิทานพื้นบ้านเรื่องจำปาสี่ต้น (ตอนเมืองจักรขิน) บันทึกการแสดงโดยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๔๗
การแสดง "แมงตับเต่า" คณะ ส.ส. พัฒนาศิลป์ (3 ส.ค. 2564)
แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แมงตับเต่า คณะ ส.ส.พัฒนาศิลป์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะแมงตับเต่าที่มีศิลปะการแสดงเป็นแบบดั้งเดิม เน้นที่คำร้องซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของการแสดงแมงตับเต่า คำร้องเป็นภาษาถิ่นอีสาน ได้รับการถ่ายทอดจากการบอกบทของหัวหน้าคณะคือ นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีรักษ์ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดบทคำร้องมาจากบิดา บทร้องถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาไทยน้อย ได้รับการจารึกลงในใบลานเรียกว่า "ผูก" ๑ ผูก คือ ๑ เรื่องมีจำนวนใบลานประมาณ ๓๐๐ ใบ ที่ได้รับการจารึก จารึกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เซิ้งแมงตับเต่า (3 ส.ค. 2564)
การละเล่นแมงตับเต่าประยุกต์ (2 ส.ค. 2564)
การแสดงพื้นบ้าน "แมงตับเต่า" (2 ส.ค. 2564)
ที่บ้านโสก ต.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีอดีตข้าราชการครูท่านหนึ่ง วัย 76 ปี คุณเตือนใจ สิงห์นนท์ มีความมุ่นมั่นตั้งใจจะอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านที่ชื่อแมงตับเต่า จนก่อตั้งคณะชื่อว่าบ้านโสกศิลป์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 20 คน เพื่อทำหน้าที่อนุรักษ์การแสดงนี้ให้อยู่สืบไป ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ทุกวันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand : CPOT) (18 พ.ค. 2564)
จากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรนำมาออกแบบและพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand : CPOT)
รำ ตุ๊บเก๋ง หลักเมือง (19 เม.ย. 2564)
รำวงตุ๊บเก่ง (19 เม.ย. 2564)
SPOT ตุ๊บเก่ง เพลงสวรรค์ป่าแดง (19 เม.ย. 2564)
ศึกษาวงตุ๊บเก่ง บ้านป่าเลา จ.เพชรบูรณ์ (19 เม.ย. 2564)
ระบำตุ๊บเก่ง ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ (19 เม.ย. 2564)
การแสดงระบำตุ๊บเก่ง จากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ งานอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2560
สารคดี คืนวัฒนธรรมต่อลมหายใจวงดนตรี “ตุ๊บเก่ง” (19 เม.ย. 2564)
ตุ๊บเก่ง (19 เม.ย. 2564)
สาธิตวงตุ๊บเก่ง เพลงเเกะชนกัน [เเกะตัวเมีย] (19 เม.ย. 2564)
ตุ๊บเก่ง วงดนตรีพื้นบ้านเพชรบูรณ์ (19 เม.ย. 2564)
ตุ๊บเก่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของเมืองเพชรบูรณ์ที่จัดเป็นดนตรีพิธีกรรมที่ใช้บรรเลงเพื่อเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม มีต้นกำเนิดไม่ต่ำกว่า 100 ปีจากบ้านป่าแดง ตำบลป่าเล่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และได้ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนอื่น ๆ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้พบที่ บ้านนางั่ว บ้านสะเดียง และบ้านป่าเลา นอกจากนั้นยังมีการค้นพบว่าเคยมีการเล่นใน บ้านน้ำเลา บ้านห้วยไคร้ และบ้านท่าด้วง แต่ปัจจุบันนี้ ยังคงพอมีวงดนตรีตุ๊บเก่งเหลืออยู่เฉพาะในบ้านป่าแดงเท่านั้น ชื่อ “ตุ๊บเก่ง” มาจากเสียงของเครื่องดนตรีที่สำคัญ 2 ชนิดในวง นั่นคือ “ตุ๊บ” หมายถึงเสียงของกลอง และ “เก่ง” หมายถึงเสียงของฆ้องกระแตนั่นเอง ดนตรีตุ๊บเก่งเล่นเป็นวงผสม ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 ชนิด 5 ชิ้น ได้แก่ ปี่แต้ 1 เลา กลองเดิน 1 ใบ กลองออก 1 ใบ และฆ้องราว 1 ชุดประกอบด้วย ฆ้องกระแต 1 ใบและฆ้องโหม่งต่างขนาดกัน 2 ใบ ปกติมีผู้เล่น 5 คน ดนตรีมีลักษณะเจื้อยแจ้ว ช่วงเสียงแคบต่ำ ทำนองเพลงมี 3 ลักษณะคือ ลักษณะช้าราบเรียบ ลักษณะกระชับเร็วขึ้น และลักษณะจังหวัดเร็ว โดยมีปี่แต้เป็นตัวดำเนินทำนอง ซึ่งจะต้องมีการทำเสียงได้อย่างต่อเนื่องกันตลอดเพลง ส่วนเครื่องดนตรีชนิดอื่นจะเป็นตัวให้จังหวะ ปี่แต้จะต้องบรรเลงทำนองเพลงให้สัมพันธ์กับกระสวนจังหวะกลองเดินและกลองออกซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละเพลง เพลงที่เล่นจะเรียบง่ายไมซับซ้อน เป็นเพลงท่อนเดียวบรรเลงซ้ำไปเรื่อย ๆ แต่ในแต่ละเที่ยวผู้เป่าจะคิดด้นทำนองออกไป ส่วนฆ้องกระแตใบเล็กเสียงสูง และฆ้องขนาดกลางเสียงค่อนข้างต่ำและฆ้องขนาดใหญ่เสียงต่ำ จะเป็นตัวยืนแนวจังหวะให้กับวง
หลามปลาช่อน (15 มี.ค. 2564)
ลาบหมู (12 มี.ค. 2564)
พระบาทสเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว. “ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๔ หมวดโบราณสถานและโบราณวัตถุ.” สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๔๘๑. (11 มี.ค. 2564)
“แนวทางการพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.” สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๘. (11 มี.ค. 2564)
“ปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาเจตคติต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา ๖.” สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๐. (11 มี.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


999 หมู่ที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม