ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ระหว่าง ๒๑ – ๒๒ พย. ๒๕๖๑ นี้

วันที่ 31 ต.ค. 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองร่วมกับเทศบาลเมืองบางริ้น ขอเชิญเที่ยวงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงอาเซียน ไทย-เมียนมา จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานกิจกรรมพื้นที่เทศบาลเมืองบางริ้น หมู่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้แก่ชุมชน และประเทศชาติ อีกทั้งเชื่อมโยงบูรณาการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กิจกรรมกายในงาน
๑. การออกร้านแสดงสินค้าพื้นบ้าน และสินค้าทั่วไป เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ มาสร้างรายได้แก่ชุมชน และสังคมในเชิงสร้างสรรค์ อันนำไปสู่ความอยู่ดีมีความสุข

๒. การแสดงศิลปะการแสดง วิถีทางวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งของไทย และเมียนมา บนเวทีกลางโดยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านนาฏศิลป์วัฒนธรรมไทย และเมียนมา

๓. มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนชาวเมียนมา และประชาชนชาวไทยในมิติทางศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือในด้านอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดระนอง

๔. การประกวดประดิษฐ์กระทงลอย เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านหัตถศิลป์วัฒนธรรมไทย โดยใช้วัสดุธรรมชาติ

๕. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย ได้แก่ มวยทะเล, ปีนเสาน้ ามัน และแข่งขันพายยางรถยนต์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านของไทย

๖. การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทงสองแผ่นดิน เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์การแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านและชุดไทย การส่งเสริมความกล้าหาญในการแสดงออกทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และจรรยามารยาทแบบไทย

๗. ประกวดนางนพมาศ ๒ แผ่นดิน ไทย – เมียนมา งานประเพณีลอยกระทงสองแผ่นดินตลอดถึงยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดระนอง อันเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาและประชาชนชาวไทย และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์การแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้าน, ชุดไทย และชุดชาวเมียนมา การส่งเสริมความกล้าหาญในการแสดงออกทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และจรรยามารยาทแบบไทย

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ (คลิ้กที่ไอคอน)

หัวข้อ
Download
รายละเอียดการจัดงาน
ระเบียบการนางนพมาศ
หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง
ระเบียบการหนูน้อยนพมาศ
กำหนดการการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2561

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม