ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองจัดกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อรับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” (วันเด็กแห่งชาติ)

วันที่ 13 ธ.ค. 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองจัดกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำเด็กที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน  โดยเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีมารยาทไทย มีน้ำใจไมตรี การแต่งกาย การใช้ภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะ ตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและปรับกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) รวมไปถึงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔


Image result for วันเด็ก 2563 กระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก และแบบฟอร์มเสนอผลงานสามารถดาวน์โหลดได้จาก Link ด้านล่างนี้  


หัวข้อ
Download
01 หลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กฯ
02 แบบฟอร์มเสนอผลงาน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม