ข้อมูลวัฒนธรรม >> ปฏิทินงานวัฒนธรรม
ตารางปฏิทินงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองประเพณี/งานเทศกาล

เดือนที่จัด

อำเภอ

ประเพณีสวดกลางบ้าน
กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา สวดภาณยักษ์ไล่ภูตผีปีศาจทั้งหลาย โดยชาวบ้านทุกครัวเรือนจะตัดเล็บ ตัดผม เสื้อผ้า ห่อด้วยกระดาษขาวหรือกระดาษแดงใส่ลงในแพ ซึ่งอาจจำลองเรือแพเป็นรูปบ้านหรือรูปเรือ  ที่ทำด้วยไม้ระกำ และประดับประดารอบๆ แพด้วยธงแดงที่ทำด้วยกระดาษสี เมื่อน้ำในทะเลหรือน้ำในแม่น้ำขึ้นเต็มที่ก็จะมีการปล่อยแพไปตามแม่น้ำ ทั้งนี้ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์  และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

มกราคม

เมืองระนอง

กระบุรี

กะเปอร์

งานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์
กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณถ้ำพระขยางค์เพื่อให้ประชาชน
เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมความสวยงามของถ้ำ และมีพันธุ์ไม้หายาก
ซึ่งเชื่อกันว่ามีผู้นำมาปลูกไว้เป็นเวลาเนิ่นนานแล้ว  นอกจากนี้จะมีขบวนแห่ตำนานเมืองกระบุรี  เพื่อย้อนรอยประวัติความเป็นมาของเมืองกระบุรี

มกราคม

หรือ

กุมภาพันธ์

กระบุรี

งานมหัศจรรย์ถนนเรืองราษฎร์ (Amazing Ruangraj)
กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดระนอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการค้าขายเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีและก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวจังหวัดระนอง นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระนองอีกทางหนึ่ง

มกราคม

หรือ

กุมภาพันธ์

เมืองระนอง

งานอาบน้ำแร่ แลระนอง
การจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนองเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ  ที่หลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรมลานวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุคเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของชาวระนองจากทุกอำเภอ

มีนาคม

เมืองระนอง

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
จังหวัดระนองมีเจตนารมณ์สำคัญในการที่จะอนุรักษ์ประเพณีงานสงกรานต์ให้คงอยู่ต่อไป  โดยในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร  การสรงน้ำพระพุทธรูป  การรดน้ำขอพร/รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส การปล่อยนกปล่อยปลา

และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ  รวมทั้ง การเล่นสาดน้ำ

เมษายน

เมืองระนอง

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ
กำหนดจัดงานในวันวิสาขบูชาของทุกๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวระนอง และประชาชนชาวพม่าที่นับถือพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดสุรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง)

พฤษภาคม

เมืองระนอง

งานเทศกาลกินเจ
งานเทศกาลกินเจกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามปฏิทินจีน สำหรับพิธี

ประกอบด้วย การสักการะกงจ้อคอซูเจียง เจ้าเมืองระนอง การเชิดสิงโต กวางเจา มังกรทอง พร้อมเชิญพระจีนประทับทรง และจัดพิธีริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งพระจีน ม้าทรง ริ้วธง ป้ายผ้า ไปยังถนนสายเรืองราษฎร์ โดยไปสิ้นสุดที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง

ตุลาคม

เมืองระนอง

งานประเพณีตักบาตรเทโว
การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดบ้านหงาว เป็นการจัดงานที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง ประกอบด้วยพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้พระสงฆ์  สามเณรที่จำวัด ร่วมทำพิธีตักบาตร และนักเรียน นักศึกษา แต่งตัวเป็นนางฟ้าและเทวดามาร่วมมหาบุษบกที่ประทับรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าปางอุ้มบาตร  โดยพระสงฆ์ สามเณรจะเดินลงมาจากภูเขาหญ้าและออกรับบิณฑบาต  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ภูมิปัญญาช่างฝีมือพื้นบ้าน  การจำลองวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต  และการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระนอง

ตุลาคม

เมืองระนอง

ประเพณีเสด็จพระแข่งเรืออำเภอกระบุรี 

งานเสด็จพระแข่งเรือ ถือเป็นงานแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำถิ่นของชุมชนหมู่บ้านทับหลี  ตำบลมะมุ  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาของทุกปี โดยสืบทอดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ สำหรับในการจัดงานประชาชนจะร่วมกันตกแต่งเรืออย่างสวยงาม เพื่อนำไปแข่งขัน รวมทั้งมีการจัดประกวดเรือประเภทต่าง ๆ

ตุลาคม

กระบุรี

ละอุ่น

ประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอละอุ่น

งานประเพณีที่แสดงออกถึงความสามัคคีของชาวอำเภอละอุ่นที่ได้ร่วมกันตกแต่งเรืออย่างสวยงาม เพื่อนำไปแข่งขันในคลองละอุ่น รวมทั้งมีการประกวดเรือ
ในประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและพม่า

ตุลาคม

ละอุ่น

งานประเพณีลอยกระทง
งานประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเช่น การประดิษฐ์กระทง เพื่อเข้าประกวดชิงรางวัล  การจัดขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ และเล่นพื้นบ้าน 
การจุดพลุ และดอกไม้ไฟ

พฤศจิกายน

เมืองระนอง

 

งานถนนคนเดิน
กำหนดจัดงานบริเวณถนนเรืองราษฎร์ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่แยกธนาคารกรุงไทย ถึงแยกตลาดพม่า  โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย  อาทิ  การถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านสาขาต่าง ๆ  กิจกรรมลานวัฒนธรรม  มุมศิลปะ  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

ธันวาคม

ถึง

 เมษายน

เมืองระนอง


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม