วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

วันที่ 15 ก.พ. 2565
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
สร้างสังคมคุณธรรม ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พันธกิจ
1.เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ บูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในการสร้างคนดี สังคมดี นำสู่การเป็นสังคมคุณธรรม และเป็นเมืองน่าอยู่

2.อนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด และส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนภูมิปัญญาให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีอย่างยั่งยืน

3.ส่งเสริม พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามรอยศาสตร์พระราชา ตามหลัก "บวร" หรือ "บรม"

4.ส่งเสริม พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์
1.เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติและพัฒนากลไกในการสร้างคนดี สังคมดี เพื่อเป็นสังคมคุณธรรม

2.อนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด และส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมาพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

3.ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามรอยศาสตร์พระราชาหลัก "บวร" หรือ "บรม"
ส่งเสริมการใช้มิติทางวัฒนธรรม พัฒนาความสัมพันธ์ รักษาเกียรติภูมิ สร้างภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทย สู่ภูมิภาคอาเซียน

4.ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาบริหารจัดการองค์ความรู้และยกระดับ การบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 55/11 ม.3 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.0-7786-2082 [email protected]


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม