ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ในจังหวัดราชบุรี ระดับจังหวัด

วันที่ 12 ต.ค. 2558
 

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ระดับจังหวัด

ประเภท บุคคล  ด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 ๑. นายอำนวย บุญณรงค์

            

นายอำนวย บุญณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๘๗ ภูมิลำเนา ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบัน อาชีพข้าราชการบำนาญ(ครู) พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒/๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๓๗๒๕๑๘ มือถือ ๐๘๑ – ๗๕๘๖๑๐๒

ผลงาน

- เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านอำเภอบ้านโป่ง

- เป็นวิทยากร ทส.ปช.

- เป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปลาหมอ

- เป็นประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองปลาหมอ

- สโมสรโรตารี่บ้านโป่ง ยกย่องให้เป็นผู้นำไท- ยวน ตำบลหนองปลาหมอ

- ได้รับเข็มผู้นำไท – ยวน ตำบลหนองปลาหมอ จากพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ได้รับเข็มผู้นำไท – ยวน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในงาน ๑๑๑ปีอำเภอบ้านโป่ง

- ผลงานด้านประติมากรรม

- ปั้นรูปเหมือนของรัชกาลที่ ๖ หน้าบริเวณหน้าวัดลำพยอม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

- ปั้นบันไดพญานาคกุฏิวัดลำพยอม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

- ปั้นบันไดรูปพญานาคทางขึ้นอุโบสถ/สิงห์ ๘ ตัว ชั้นบนของอุโบสถ/กินรีเขตเสมาของอุโบสถ วัดหนอง ปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

- ปั้นฐานตัวหนังสือ/ปั้นรูปวัวเทียมเกวียน/ไถนา วัดชมพูพล ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

- ปั้นรูปคน ๘ ชาติพันธุ์ของจังหวัดราชบุรี ไว้ ณ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวราชบุรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

- จิตรกรรมวัดภาพฝาผนังวัดหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

- ด้านการศึกษา เชี่ยวชาญเรื่อง การเขียนหนังสือพยัญชนะไทย โดยวีธีการเล่าเรื่องนิทาน แล้วก็เขียนเป็นตัวอักษรพยัญชนะไทย

- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เชี่ยวชาญเรื่อง การใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้าน

- ด้านการเกษตร เชี่ยวชาญเรื่อง การทำนา พืชไร่ พืชสวนครัว สวนผสม

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชี่ยวชาญเรื่อง ประดิษฐ์เครื่องมือใช้ในท้องถิ่น

- ด้านวิศวกรรม เชี่ยวชาญเรื่อง สร้างอาคาร ตบแต่งบ้านเรือนในท้องถิ่น

- ด้านสถาปัตยกรรม เชี่ยวชาญเรื่อง งานศิลป์หลาย ๆ อย่าง เช่น งานตัดกระดาษเป็นลวดลายต่าง ๆ วาดภาพ ปติมากรรม เป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

- ด้านด้านการเมืองการปกครอง เชี่ยวชาญเรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

- ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เชี่ยวชาญเรื่อง การทำพิธีสู่ขวัญข้าว รับขวัญแม่พระโพสพ

- ด้านการประชาสัมพันธ์ เชี่ยวชาญเรื่อง เป็นพิธีกร/โฆษก ตามงานต่าง ๆ

- ด้านพลังงาน เชี่ยวชาญเรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

- ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอท็อป เชี่ยวชาญเรื่อง การจักสานทุกชนิด การทำอาหารพื้นบ้าน เป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ

- ด้านภาษา เชี่ยวชาญเรื่อง อนุรักษ์การใช้ภาษาท้องถิ่น(ไท – ยวน)

-ปี พ.ศ. 2538 ได้ปั้นรูป 8 ชาติพันธุ์ ของจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

- ด้านการแกะสลัก แกะสลักผลไม้เนื้ออ่อน

- ด้านงานแทงหยวก ได้แทงหยวกตามงานพื้นบ้าน

ปัจจุบัน เป็นวิทยากรด้านงานฝีมือต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยถ้าสถาบันการศึกษาต้องการให้สอนงานฝีมือต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 032-372518,081-7586102

 

ประเภท เด็ก   ด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

                           

ชื่อ เด็กหญิง พัฒน์ตะวัน   จีนตุ้ม 

อายุ ๑๔ ปี ๗ เดือน

ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

หลักการในการดำเนินชีวิต

อย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรดีแก่เรา แต่จงถามว่าเราได้ให้อะไรดีๆแก่แผ่นดิน

ด้านผลงาน

๑. กล่าวสุนทรพจน์และบรรยายหลักธรรม

๒. ประกวดบรรยายธรรม

๓.ประกวดเล่านิทานคุณธรรม

รางวัล/การยกย่อง

๑. รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์เทิดพระคุณพ่อ

จัดโดย วัดพระศรีอารย์ อำเภอ โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม

จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓.รางวัลชนะเลิศย การบรรยายธรรมระดับภาค คณะสงฆ์ ภาค ๑๕

จัดโดย คณะสงฆ์ภาค๑๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ฃ

ประเภทเยาวชน  ด้านส่งเสริมศาสนา และศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อ นายทัศนัย  กิตติรุ่งสุวรรณ

อายุ ๑๗ ปี ๑๐ เดือน

หลักการในการดำเนินชีวิต

ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิต  การเรียน เดินทางสายกลาง อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม

ด้านผลงานและรางวัล

ผลงานด้านศาสนา ศิลปะ  และวัฒนธรรมที่โดดเด่น

๑. รางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ปี๒๕๕๑

๒. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถมศึกษา  งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย

๓. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ฝประถมศึกษา  จูเนียร์ทาเล้นท์อะวอร์ด  ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปี๒๕๔๐

๔.รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โล่รางวัลประธาาน  จากองคมนตรี  พล.อ.อ. กำธน สินธุวานนนท์  ผู้แทนพระองค์ ปี๒๕๔๙

๕. รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ร้องเพลงไทยลกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  ทรงเจริญพระชนม์พรรษาครบ ๑๐๐ ปี

ผู้ทำคุณประโยชน์ประเภท สถานศึกษา 

ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒธรรม

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

ชื่อสกุลผู้บริหารสถานศึกษา    นายราตรี   แออ่วม

หน่วยงานที่สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต๑

หลักในการดำเนินงานของสถานศึกษา

สถานศึกษาต้องเป็นที่เชื่อถือทั้งองค์กรและบุคคลก่อนที่จะขยายเครือข่ายออกสู่ ชุมชน และสังคมต่อไป

ด้านผลงาน

ผลงานที่โดเด่นด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ถึงปัจจุบัน โรงเรียนใช้กิจกรรมยุวกาชาด เป็นสื่อในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจนมีเครือข่ายทั่วประเทศ

                   

ผลงานด้านการเฝ้าระวังทางวัมนธรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

๑. การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

๒. ผลงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมยุวกาชาด

๓. สวดมนต์เด่น สุขภาพดี ดนตรีเยี่ยม

ผู้ทำคุณประโยชน์ในจังหวัดราชบุรี  ประเภท องค์กร

                     

ชื่อองค์กร Baan Noorg  บ้านนอก

ชื่อสกุล ผุ้บริหาร 

๑. นายจิระเดช มีมาลัย

ตำแหน่งผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ

๒. นางพรพิไล  มีมาลัย

ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง รองผู้อำนวยการ

๓. คณะผู้ร่วมบริหาร ( Board member)

อาจารยืสาครินทร์  เครืออ่อนศิลปินศิลปาธร อ. จอมบึง จ. ราชบุรี

คุณ Hsu Chia Wei  ศิลปินไต้หวัน


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม