องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) ลายผ้าประจำจังหวัดระยอง

วันที่ 31 มี.ค. 2565

ประกาศจังหวัดระยอง
เรื่อง "ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง
......................................
ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ การอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน สืบไป
จังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดผ้าประจำจังหวัดระยอง ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง สืบค้น และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ "ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก)”เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเนื่องจากเป็นลายผ้าที่มีลวดลายอันเป็นอัตลักษณ์ เป็นมรดกภูมิปัญญาโดดเด่นทรงคุณค่าประจำถิ่นมีเรื่องราวความเป็นมาที่ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวจังหวัดระยอง รวมทั้งมีการบันทึกปรากฏชัดเจน ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อันทรงคุณค่า มาอย่างยาวนาน
จังหวัดระยอง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า "ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก)”เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม