เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์

วันที่ 5 มิ.ย. 2556
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
 
วิสัยทัศน์ (Vision) >> ยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
 
พันธกิจ (Mission) ๑. เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง เศรษฐกิจอย่างสมดุล ๓. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึกค่านิยมเชิงบวก และคุณลักษณะของคนไทยที่ พร้อมปรับตัวสู่อนาคต ๔. บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ (Strategy) ๑. เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ๒. ปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยม และนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคม ๓. สร้างการรับรู้ พัฒนาศักยภาพ และนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม โดยเน้นนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม