ประวัติสำนักงาน


 

     ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเป็นแบบแผนและเอกลักษณ์ ประกอบด้วย ศาสนา ภาษาวรรณกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบอันดีงามเป็นมรดกตกทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบันการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัยรูปแบบของหน่วยงานเริ่มจากกองวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมแห่งชาติและจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๕ โดยจอมพล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

          ด้วยในพ.ศ.๒๕๐๑ เนื่องจากสภาวะผันแปรทางการเมืองกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมโดยโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ถือเป็น ๑ ใน ๒๐ กระทรวงหลักของประเทศตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล ภายใต้การบริหารงานของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามบทพระราชบัญญัติมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้กระทรวงวัฒนธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เดิมตั้งอยู่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเดิม) ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ย้ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (อาคาร ๒ ชั้น) ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ โดยวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มแรกเรียกว่า หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเปลี่ยนเป็น ชื่อ ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และปัจจุบัน ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้บริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด คนแรก ได้แก่ นายบัญญัติ แสวงดี ปัจจุบัน นายยุทธนา  บุศเนตร ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่
     ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดให้มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
     (ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
     (ค) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสาน หรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
     (ง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
     (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
     (ฉ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     (ช) ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ภารกิจที่ ๑ บริหารงานทั่วไป
ภารกิจที่ ๒ ดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจที่ ๓ พัฒนานโยบาย และแผนงาน ดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในระดับพื้นที่
ภารกิจที่ ๔ ปฏิบัติงานนโยบายเร่งด่วน
ภารกิจที่ ๕ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๖ สนับสนุนและบริหารจัดการข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๗ ให้บริการข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๘ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๙ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๑๐ จัดกิจกรรมการดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๑๑ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๑๒ งานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๑๓ ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในภูมิภาค
ภารกิจที่ ๑๔ งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ภารกิจที่ ๑๕ งานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า ชั้น ๒ )
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โทร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๖   โทรสาร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๕
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม