วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย


 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์

          "วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย”

พันธกิจ

๑. เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๓.พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก

๔.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวก และคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับ

 ตัวสู่อนาคต

๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

๖. บริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล


วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์

                "เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”

พันธกิจ

๑. เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๓. พัฒนาความสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่

๔. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวก และคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต

๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

๖. บริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

                เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า ชั้น ๒ )
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
โทร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๖   โทรสาร  ๐๔๓  ๕๑๒๖๐๕
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม