ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำเนียบ บุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส

วันที่ 7 ต.ค. 2564
 

บุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ

ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระแก้ว

                "บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ "ตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐" ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรัก ภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมนำคุณธรรมตาม พระราชดำรัส ๙ ประการ อันประกอบด้วย ๑) พากเพียรอดทน ๒) เสริมสร้างคนดี ๓) รู้รักสามัคคี ๔) มีน้ำใจ ๕) ใฝ่ประหยัด ๖) ซื่อสัตย์สุจริต ๗) เศรษฐกิจพอเพียง๘) เรียงร้อยไมตรี ๙) หวังดีมีเมตตา มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนในสังคมสืบไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม  "การคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมตามพระราชดำรัส ๙ ประการ" ขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการ ที่ได้รับการคัดเลือกนี้ มีตั้งแต่ เด็ก เยาวชนจนถึงประชาชนทั่วไป ล้วนแต่เป็นผู้นำแนวทาง คุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาประพฤติ ปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และ สังคม อย่างเป็นรูปธรรม สมควรได้รับการยกย่อง ส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดและผลงานให้แพร่หลาย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ความภาคภูมิใจ ให้แก่ประชาชน ที่กำลังประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม

๑.พากเพียรอดทน (ว่าที่ร้อยตำรวจเอก สนั่น รังใส)

ผลงาน มุ่งมันปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน อาสารับใช้ชาติ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดมา ในการเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด ถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ พระบรมวงศานุวงศ์ ณ วังไกลกังวล และในการเสด็จที่ต่างๆ


๒.เสริมสร้างคนดี (เด็กหญิงกมลพรรณ บุญส่ง)

ผลงาน มีความพากเพียรในการเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณย่า (กำพร้าบิดา มารดา) โดยยึดตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ในการดำรงตน เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม การแช่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรยกย่องความดีในด้านต่าง ๆ ๑๕ ใบ


๓.รู้รักสามัคคี (นางมณี มั่งคั่ง)

ผลงาน มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณจำนวนมาก อาทิเช่น ได้รับรางวัลคนดีศรีสระแก้ว ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ เป็นต้น


๔.มีน้ำใจ (นางสาววรางคณา กิจยรรยง)

ผลงาน มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจำนวนมาก เช่น การมีน้ำใจในการอุทิศตนให้สังคมส่วนรวม มีผลงานที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ได้ร่วมกับพระสงฆ์ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น


๕.ซื่อสัตย์ สุจริต (นางกันหา ภูชมศรี)

ผลงาน เป็นหัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรบรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น


๖.เศรษฐกิจพอเพียง (นายพัฒนา พรมเผ่า)

ผลงาน มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจำนวนมาก เช่น รางวัลคนดีศรีสระแก้ว รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำหมู่บ้านคลองอาราง พัฒนาสู่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ จากหลายกระทรวง เป็นต้น


๗.เรียงร้อยไมตรี (นายสมศักดิ์ ศรีสุข)

ผลงาน มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจำนวนมาก เช่น เป็นวิทยากรอบรมโครงการต่างๆ ของจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลเสาเสมาธรรมจักร รางวัลคนดีของแผ่นดิน   เป็นต้น


๘.หวังดีมีเมตตา(นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี)

ผลงาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กทั้ง ๙ อำเภอ ของจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการได้ร่วมนันทนาการ พัฒนาสู่การเรียนรู้ ปั่นจักรยาน หารายได้ในกรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาเด็กพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น


 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม