ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เวทีเสวนา “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา”

วันที่ 21 ก.ค. 2557
 

                   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วได้จัดเวทีเสวนา “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา”   ได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติผ่านกระบวนการศาสนิกสัมพันธ์และให้ผู้นำศาสนาทุกๆศาสนาเข้ามามีบทบาทในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  โดยมีผู้นำศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม เข้าร่วมการเสวนาและระดมความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่ความสมานฉันท์ของคนในชาติต่อไป

                    กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา โดยให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินงานโดยใช้กิจกรรมและหลักคำสอนของทุกศาสนาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วจึงได้จัดเวทีเสวนาขึ้นในวันนี้โดยมีผู้นำทั้งศาสนาพุทธ คริสต์และอิสลาม เข้าร่วมการเสวนาและระดมความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่ความสมานฉันท์ของคนในชาติต่อไป

                     หลังจากการเสวนา นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ได้ชี้แจงแนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมของครอบครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน และโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม