ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-ภาษาไทยถิ่นดีเด่น-ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗”

วันที่ 29 ก.ค. 2557
 

 

วธ.ยกย่อง ๑๘ บุคคล ๗ องค์กร ด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๗

              กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-ภาษาไทยถิ่นดีเด่น-ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗” พร้อมเตรียมจัดงานยกย่องและมอบรางวัล ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

              เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ว่า เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในโอกาสต่างๆ ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และการอนุรักษ์ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมอันยาวนาน ตลอดจนการสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่ และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เพื่อเป็นแบบอย่างให้เยาวชน และประชาชน รวมทั้งยังได้ดำเนินการโครงการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลง  ที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

              นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคคลแบบอย่างด้านภาษาไทย เป็น ๔ ประเภท ได้แก่

              ๑.ด้านปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับของวงการภาษาไทย จำนวน ๑ ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์

              ๒.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เป็นบุคคลที่มีผลงงานการสร้างสรรค์ภาษาไทย และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน ๙ คน ได้แก่ นางสาวเขมสรณ์ หนูขาว , นางเตือนใจ บัวคลี่ , รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ , นางนันทพร ศานติเกษม (ปิยะพร ศักดิ์เกษม) , รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี , รองศาสตราจารย์ปิตินันธ์ สุทธสาร , รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ , ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์ และรองศาสตราจารย์อัมพร สุขเกษม

              ๓.ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น เป็นผู้ที่มีผลงานการสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่น และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม จำนวน ๖ ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์เกษม ขนาบแก้ว , นายพญอม จันนิ่ม , นางพยอม ถิ่นถา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ศรีสารคาม , ร้อยตรีวีระชัย ครองยุทธ และนางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ

              และ ๔.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณูปการต่อวงการภาษาไทยหรือภาษาถิ่น ประเภทบุคคล จำนวน ๒ ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ และศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาหะพันธุ ประเภทองค์กร จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ กลุ่มวรรณกรรมสัญจร ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยวัดไทยออสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา / ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาไทย วัดบุญญาราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไท วัดท่ากระดาษ จังหวัดเชียงใหม่ / สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย / ส่วนกิจการสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ สำนักกวีน้อยเมืองนคร

              โดย จะมีพิธีมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติ ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย

              ดาวน์โหลด ภาพ ประวัติ และผลงาน
              ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
              ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
              ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
              ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=2749:2014-07-24-08-05-12&catid=34:news&Itemid=351

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม