ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับที่ ๑ เรื่อง ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 18 พ.ค. 2558
 

             ตามที่ พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป  ใน พ.ร.บ. ดังกล่าวกำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก จำนวน ๙ คน ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจะต้องได้รับการพิจารณาสรรหาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้วยการรับสมัคร และการเสนอชื่อจากองค์กรหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

            ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล และเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยรับสมัครตั้งแต่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เอกสารแนบ

Download safe-creative-media-law58.pdf
Download S1.pdf
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม