ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 24 พ.ค. 2558
 

การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หัวข้อ “คนสระแก้วร่วมใจ เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” 
(การประกวดภาพวาด  ภาพถ่าย และการประกวดวีดิโอคลิป)

 

              จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หัวข้อ “คนสระแก้วร่วมใจ เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (การประกวดภาพวาด  ภาพถ่าย และการประกวดวีดิโอคลิป) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์กำกับทิศทางในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีวัฒนธรรมในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้ การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดสระแก้ว     โดยดำเนินการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ นั้น

            บัดนี้การดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “คนสระแก้วร่วมใจ เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (การประกวดภาพวาด  ภาพถ่าย และการประกวดวีดิโอคลิป)    ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

๑. กิจกรรมการประกวดภาพวาด

๑.๑ ประเภทอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี หรือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

ชนะเลิศ   เด็กชายธัชพล  แก้วกำกง  อายุ ๑๑ ปี  ชั้น ป.๕  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  ต.โคคลาน  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   

ชื่อผลงานภาพวาด :  แผ่นดินแห่งความสุข

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  คนไทยแม้จะมาจากหลากเชื้อชาติ ศาสนา แต่ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยการปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของในหลวง มีความรักสามัคคีใช้ชีวิตพอเพียง ตังใจศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ทำให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งความสุข

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑    เด็กชายวชิระ  กรจับ  อายุ ๑๑ ปี ชั้น ป.๕  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  อ.ตาพระยา 

ชื่อผลงานภาพวาด :  เมืองไทยงดงาม

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย สร้างให้แผ่นดินไทยงดงาม

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒    เด็กหญิงกมลเนตร  คำกลอง  อายุ ๙ ปี ชั้น ป.๔  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  อ.ตาพระยา  

ชื่อผลงานภาพวาด :  เพื่อพ่อพอเพียง

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  การพอเพียงจะทำให้ทุกคนมีความสุข อย่างเช่นปลูกผักกินเองโดยไม่ต้องซื้อ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เก็บกินและนำเอาไปขายได้ ครอบครัวที่มีความสุขคือรู้จักดำรงตนอยู่โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้ เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการได้เมื่อมีความพร้อม และมีภูมิคุ้มกันดี และที่สำคัญปลูกผักสวนครัว ก็มีการเผื่อแผ่แบ่งปันกันในหมู่บ้าน และซื่อสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น มีน้ำใจให้กันและกัน

 

๑.๒  ประเภทอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ชนะเลิศ   เด็กหญิงเปรมวดี  แก้วกำกง  อายุ ๑๔ ปี  ม.๒  โรงเรียนซับม่วงวิทยา    ต.โคคลาน  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานภาพวาด : เราคือคนไทย

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  การปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ เช่น การรักชาติ ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ รักษาวัฒนธรรม ใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ส่งผลให้เราคนไทยทุกคนก้าวหน้ามีความสุข สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองไม่มีปัญหาใดๆมารบกวนประเทศของเราสามารถยืนหยัดในสังคมโลกได้เต็มภาคภูมิ

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วกำกง  อายุ ๑๔ ปี  ม.๒  โรงเรียนซับม่วงวิทยา    ต.โคคลาน  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานภาพวาด :  เพื่อเมื่อไทย

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  หนูวาดภาพนี้ขึ้นมา หนูคิดว่าบ้านเมืองสิ่งแวดล้อมของเราตอนนี้มีแต่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนแทบไม่เหลือถึงคนรุ่นหลัง เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือร่วมใจสร้างธรรมชาติเพื่ออนาคตประเทศของเราก็จะมีป่าไม้ มีสัตว์ป่า มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สือไป

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒    เด็กหญิงวันเพ็ญ  คำบุญมา  และเด็กหญิงนลินี  พฤกษมหาศาล

เด็กหญิงวันเพ็ญ  คำบุญมา  อายุ ๑๔ ปี  ม.๒  โรงเรียนซับม่วงวิทยา    ต.โคคลาน  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานภาพวาด :  ถักทอไทยให้งดงาม

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  ประเทศไทยเป็นของทุกคนชาวไทย ถ้าเรามีความช่วยเหลือกันและกัน ก็จะทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง และอีกส่วนเป็นเพราะคนไทยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยของท่าน อนาคตของประเทศอยู่ในมือของคนไทยทุกคน

 

เด็กหญิงนลินี  พฤกษมหาศาล    อายุ ๑๔ ปี  ม.๒  โรงเรียนซับม่วงวิทยา    ต.โคคลาน  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานภาพวาด :  แผ่นดินที่ร่มเย็น

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  ในปัจจุบันวัฒนธรรมไทย เริ่มถูกทำลายและเริ่มหายไปเรื่อยๆ หากเราช่วยกันเติมสีสันและอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ไปในอนาคตข้างหน้า วัฒนธรรมไทยก็จะคงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป

 

๑.๓ ประเภทอายุ ๑๖ – ๑๘ ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือเทียบเท่า

ชนะเลิศ  นางสาวรุ่งอรุณ  คำกลอง  อายุ ๑๗ ปี  ม.๕  โรงเรียนอรัญประเทศ    ต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานภาพวาด :  ไทยเข้มแข็ง

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  มวยไทยเป็นมรดกโลก เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ สื่อถึง ควาเข้มแข็ง อดทน  ซึ่งค่านิยม ๑๒ ประการ ถ้าคนไทยปฏิบัติอย่างเข้มแข็งจะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้า มั่นคง รุ่งเรือง

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑    นางสาวบุษกร  ช่วยณรงค์          อายุ ๑๖ ปี  ม.๔  โรงเรียนตาพระยา  ต.โคคลาน  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานภาพวาด :  คืนความสุข

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  การปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุข และส่งผลให้สังคม ครอบครัวมีความสุข ที่สำคัญทำให้ประเทศชาติมีความสุข

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒    นางสาวนิตติยา  สืบสิงห์ อายุ ๑๖ ปี  ม.๔  โรงเรียนซับม่วงวิทยา  ต.โคคลาน  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานภาพวาด :  กตัญญู

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  หนูนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อ ๓ มาเป็นหลักในการวาดภาพ คือ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ภาพสื่อถึงผู้ชายไทยแสดงความกตัญญู ด้วยการจะบวชเป็นพระเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นหลักศรัทธาของชาวพุทธ ให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลือง และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม

 

๑.๔ ประเภทอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป หรือระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ  นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย  อายุ ๓๘ ปี   ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว 
ชื่อผลงานภาพวาด :  ใต้ร่มพระบารมี

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการใช้ชีวิตพอเพียง ซึ่งทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความร่มเย็น

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑    นายชินวัฒน์  พรมจำปา  อายุ ๑๙ ปี    ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ชื่อผลงานภาพวาด :  สุจริตสร้างชาติ

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง เป็นอุดมการณ์ ช่วยให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒    นายฉัตรกานต์  งามฉลวยอายุ ๑๘ ปี   ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ชื่อผลงานภาพวาด :  เมืองไทยงดงาม

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :  เมืองไทยยังคงงดงาม ด้วยการที่คนไทย ยึดถือปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ

 

๒. กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 

๒.๑ ประเภทอายุ ๑๓ - ๑๘ ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๑ – ๖ หรือเทียบเท่า

ชนะเลิศ นายนวพงษ์  ไชยรัตน์  อายุ ๑๗  ปี  ม.๕  โรงเรียนสระแก้ว    ต.สระแก้ว   อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานภาพถ่าย :  แสงแห่งธรรม

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :   สะท้องให้เห็นถึงความสว่าง กระจ่าง และสงบ ของพระพุทธรูป ซึ่งอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของคุณ จากภาพก็บอกถึงความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ที่ศาสนิกชนได้หลั่งไหลกันมาทำบุญนั่นเองครับ

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑    นายณัฐกร   โคกมณีอายุ ๑๗  ปี  ม.๕  โรงเรียนสระแก้ว    ต.สระแก้ว   อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว   

ชื่อผลงานภาพถ่าย :  แสงสว่างแห่งปัญญา

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :   เป็นภาพที่สื่อถึงการแสวงหาความรู้ของเด็กตัวเล็กๆ ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาจนนำไปสู่ความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

รองชนะเลิศ อันดับ ๒             - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก -

 

๒.๒ ประเภทอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป หรือระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ           นายสุริยา  ผลาหาญอายุ ๔๓ ปี  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

ชื่อผลงานภาพถ่าย :  วิถีชนบท

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :   ศาสนาเป็นสิ่งยึดมั่นจิตใจคนให้ตั้งมั่นอยู่ความดี การตักบาตรทำบุญก็เป็นการทำความดีที่จะช่วยค้ำชูศาสนาให้ดำรงอยู่สืบต่อไป โดยเฉพาะวิถีชิวีตของคนในชนบทที่มีอาชีพทำนา มีความผูกพันธ์กับศาสนามาแต่โบราณกาล ตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องเตรียมหุงหาอาหารเพื่อเตรียมไว้สำหรับตักบาตรในตอนเช้าก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพทำนา

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑    นายพศิน  แก้วเจริญ      อายุ ๕๖ ปี  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ  สพป.สระแก้ว เขต ๑

ชื่อผลงานภาพถ่าย :  ลูกกตัญญู

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด :   สะท้องให้เห็นว่าลูกต้องมีความรักพ่อแม่โดยช่วยเหลือจะทำให้เกิดความรักในครอบครัว ทำเท่าที่ทำได้ ภาพนี้ลูกกำลังนวดขาให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒    นายเจริญพันธ์  วันชูเพลา   อายุ ๔๗ ปี   นายช่างศิลป์ชำนาญงาน สนจ.สระแก้ว

ชื่อผลงานภาพถ่าย :  วิถีไทย

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานภาพวาด  :   การทำบุญตักบาตร หรือการตักบาตร เป็นการช่วยสือทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา  ปฎิบัติพระธรรมวินัย และนำมาสั่งสอนให้ประชาชนได้รับรสแห่งพระธรรม อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างด้านความประพฤติดีงามของสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกินขึ้น อีกทั้งผู้ให้ก็ได้รับความสุขกาย และใจ ถ้าคนไทย มีศิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปั่น

 

 

๓. กิจกรรมการประกวดวีดิโอคลิป

๓.๑ ประเภทอายุ ๑๓ - ๑๘ ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๑ - ๖หรือเทียบเท่า

ชนะเลิศ                              - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก -

รองชนะเลิศ อันดับ ๑             - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก -        

รองชนะเลิศ อันดับ ๒    (๑) นายนวพงษ์  ไชยรัตน์  (๒) นายบุญฤทธิ์  สีไสไพ  และ (๓) นายณัฐกร  โคกมณี

 

นายนวพงษ์  ไชยรัตน์   อายุ ๑๗ ปี  ม.๕  โรงเรียนสระแก้ว    ต.สระแก้ว   อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานวีดิโอคลิป :  เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจค่านิยม ๑๒ ประการ

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานวีดิโอคลิป :  จากความร่วมมือและร่วมใจของเพือนๆ ในการทำวีดิโอค่านิยม ๑๒ ประการ โดยที่ทุกคนพร้อมใจกันอย่างจริงจัง เพียงเท่านี้ก็บอกได้แล้วครับว่าเด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจกับค่านิยม ๑๒ ประการมากแค่ไหน

 

นายบุญฤทธิ์  สีไสไพ    อายุ ๑๗ ปี  ม.๕  โรงเรียนสระแก้ว    ต.สระแก้ว   อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานวีดิโอคลิป :  ค่านิยมที่เราควรมี

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานวีดิโอคลิป :  วีดิโอ นี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลัก คือ ต้องการเน้นย้ำให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจกับความสำคัญของค่านิยม ๑๒ ประการ และให้ปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจ

 

นายณัฐกร  โคกมณี  อายุ ๑๗ ปี  ม.๕  โรงเรียนสระแก้ว    ต.สระแก้ว   อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว   
ชื่อผลงานวีดิโอคลิป :  ค่านิยมที่ควรตระหนัก

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานวีดิโอคลิป :  เพื่อสื่อให้เห็นถึงค่านิยม ๑๒ ประการที่คนไทยควรที่จะตระหนักและปฏิบัติตาม

 

๓.๒ ประเภทอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป หรือระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ   นายภัทรพล  มานะสร้าง  อายุ ๖๕ ปี  ข้าราชการบำนาญ

ชื่อผลงานวีดิโอคลิป :  ลำล่องค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานวีดิโอคลิป :  มีนายกรัฐมนตรี มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และภาพประกอบ ทั้ง ๑๒ ประการ

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑    นายภาณุวัฒน์  โคตรโนนกอก  อายุ ๓๓ ปี  นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ชื่อผลงานวีดิโอคลิป :  คนกับควาย

 

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานวีดิโอคลิป :  คนกับควาย เป็นคลิปวีดิโอ สั้นๆ ๕ นาที ที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตตลอดจน การเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร­ิ เพื่อถ่ายทอดให้คนจังหวัดสระแก้วและจังหวัดอื่นๆ ได้เล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีและรากเหง้าภูมิปัญญาดั่งเดิมที่ควรแก่การรักษาไว้สืบทอ­ดให้ลูกหลาน ตราบนานเท่านาน

รองชนะเลิศ อันดับ ๒    นายรุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  อายุ ๓๖ ปี  นักประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

ชื่อผลงานวีดิโอคลิป :  มิวสิควีดิโอประกอบเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ

คำอธิบาย เพื่อสะท้อนความหมายของผลงานวีดิโอคลิป :  การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ให้เรียนรู้ง่าย และสะดวกในการจดจำ บทเพลงจึงมีส่วนสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติ และการแสดงออกของเยาวชน

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม