เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์

วันที่ 4 มิ.ย. 2556
 

วิสัยทัศน์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

๑.อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอดและพัฒนาให้ยั่งยืน

๒.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา
และวัฒนธรรม สู่ประชาชนและชุมชน

๓.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพ และเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาสู่เยาวชนและประชาชน

๔.ส่งเสริมการดำเนินวิถีชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฝ้าระวังความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม

๕.การบริหารและการจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๖.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการบริการที่ดี

๗.พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ของงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๘.พัฒนางานตามกฎหมายให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

๙.ส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วน และประเทศเพื่อบ้านด้วยมิติทางวัฒนธรรม

๑๐.นำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

๑๑.ส่งเสริมองค์กรและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น และประเทศเพื่อนบ้าน

ยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรม และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๑ ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดวัฒนธรรม และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการงานวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมในท้องถิ่น
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างค่านิยม และ$ปลูกฝังจิตสำนึก
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว
กลยุทธ์ที่ ๒ นำทุนทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว
กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการองค์ความรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง
๑)ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว
๒)สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:42 น. 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม