เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน

วันที่ 1 มิ.ย. 2556
 

 

 

๑. ความเป็นมาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เกิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กำหนดให้มีกระทรวง จำนวน ๒๐ กระทรวง สำหรับการบริหารส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาคได้โอนบรรดากิจการ อำนาจ
หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้างและอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตั้งเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สังกัดสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒. อำนาจหน้าที่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ คำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป. ๕๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การกำหนดให้มีหน่วยงานภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการของกระทรวง ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ และคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๔๘๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบกับกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ข้อ ๓. ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานใน เขตพื้นที่จังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการ ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของ สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม