องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี แห่ปราสาทดอกผึ้ง (ต.สระแก้ว)

วันที่ 28 มี.ค. 2559
 
รากวัฒนธรรมตามวิถีไทย | กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อประเพณี
ชื่อหลัก : แห่ปราสาทดอกผึ้ง (ต.สระแก้ว)
แหล่ง : - - อำเภอ เมือง จังหวัดสระแก้ว

ประเพณีเกี่ยวกับ

ศาสนา -

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) /อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) /ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ

 • ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
 •  

  ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชาวบ้านหนองปรืออพยพมาจากอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่ และภาษาอีสานเป็นภาษาพื้นบ้าน ต่างก็มีบรรพบุรุษที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน และปี พ.ศ. 2539 ก็มีการประชุมและพูดคุยกันถึงวัฒนธรรมประเพณีเก่า ๆ ที่ควรจะมีการฟื้นฟูขึ้นมา ก็มีมติเห็นชอบให้ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี แห่ปราสาทดอกผึ้งขึ้นมา เพื่อเป็นการสร้างสำนึกคนรุ่นหลังได้เห็นความยากลำบากของคนในอดีตและทราบวิถีดั้งเดิมของพ่อแม่ ทำให้คนรักหมู่บ้าน ท้องถิ่นตนเองมากขึ้น เนื้อหาสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้สึก จิตใจที่ได้ปฏิบัติงานตามจารีตประเพณีเกิดความมั่นคงทางจิตใจเป็นสำคัญ ส่วนเนื้อหาสาระในด้านต้องการให้เกิดบุญกุศล ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับในการทำปราสาทผึ้งถวายวัด ถือว่าได้บุญสูงสุดเพราะผึ้งเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในพุทธประวัติตอนปาลิไลยลิง นำรวงผึ้งมาถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเทโวโรหนะ ที่พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริยะเปิดโลกให้แลเห็นซึ่งกันและกันทั้ง ๓ โลก ทำให้มนุษย์เห็นความทุกข์สุขของเทวดามนุษย์และใต้บาดาลตลอดจนตอนอทิสทาน ซึ่งท้าวพระยาเสนาอำมาตย์ มเหสี กษัตริย์แข่งขันกันสร้างปราสาทหรืแม้แต่พระมาลัยก็กล่าวดังปราสาทในสวรรค์ชั้นฟ้าอย่างไรก็ดีในสาระของความต้องการบุญกุศลส่วนตัวดังกล่าวมาแล้วยังมีสาระที่ต้องการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งอาจได้มาจากคติของชาวจีนที่ทำมาหากินในสกลนคร ที่ทำการตักเป็นรูปทรงบ้านเรือนอาคารเผาอุทิศให้ผู้ตาย แต่หากดัดแปลงเป็นการสร้างอาคารเป็นทรงหอผี ประดับด้วยดอกผึ้งถวายพระสงฆ์อุทิศให้ผู้วายชนม์ นิยมจัดหลังวันออกพรรษา ณ บ้านหนองปรือ หมู่ ๑๓ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยที่ชาวบ้านในตำบลสระแก้วทุกหมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันตกแต่งปราสาทผึ้งด้วยดอกผึ้งที่บรรจง ประดิษฐ์ ประดอยตกแต่งเป็นดอกอย่างสวยงาม นำมาตกแต่งเป็นรูปประสาท เพื่อนำไปแห่ทำพิธีที่วัดราษฎร์นิมิต (หนองปรือ) อันเป็นการปลูกฝังให้ชุมชนมีความผูกพัน โดยอาศัยวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าทำแล้วได้บุญได้กุศลมากมาย เกิดชาติหน้าจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น มีบ้านสวยงาม ไม่ยากลำบาก

   

 • อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
 •  

  การสืบทอดประเพณี มีการจัดทำเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี โดยขณะกรรมการหมู่บ้านและมีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมด้วยทุกปี ทุกคนเห็นคุณค่าของประเพณีจึงร่วมกันสืบทอดประเพณีนี้ตลอดไป

   

 • ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
 •  

  คุณค่าของประเพณี ทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความรักความสามัคคีกัน เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นได้ทราบการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษ เกิดความรักกตัญญูต่อบรรพชน การมีวัฒนธรรมที่ดีงาม อ่อนน้อมถ่อมตน น่ารัก คนพบเห็นก็ชื่นชม

  การจัดงานเป็นประจำทุกปี

 • วันตามจันทรคติหรือสุริยคติ ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี
 • งบประมาณที่ใช้

 • 5,000
 • ได้รับงบประมาณจาก
 • หน่วยงาน/องค์กร (หลัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

 • จำนวนเงิน
 • 50,000

 • -
 • จำนวนเงิน
 • -

  จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)

 • 800
 • ผู้จัด

 • หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 • อบต.สระแก้ว และ สภาวัฒนธรรมตำบลสระแก้ว

 • ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน)
 • นางรินนา จันวีระวงษ์

 • ที่อยู่
 • 89 ชุมชนที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 • โทรศัพท์
 • ๐๘๖-๑๕๐๔๗๓๙

 • โทรสาร
 • -

 • หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด
 • 1. อบต.สระแก้ว 2. สภาวัฒนธรรมตำบลสระแก้ว 3. ชาวบ้านในตำบลสระแก้ว ทุกหมู่บ้าน

  การสร้างงานและรายได้

 • มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ
 •  

 • การสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)
 •  

  ที่เกี่ยวข้อง
   
  วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
  วิสัยทัศน์
  "เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2564 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  สายด่วนวัฒนธรรม
  Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม