องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลท่าแยก

วันที่ 28 มี.ค. 2559
 
รากวัฒนธรรมตามวิถีไทย | กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อประเพณี

ชื่อหลัก : บุญบั้งไฟ ตำบลท่าแยก
แหล่ง : - อำเภอ เมือง จังหวัดสระแก้ว

ประเพณีเกี่ยวกับ

ความเชื่อ  -

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) /อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) /ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ

 • ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
 •  

 • อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
 •  

  -

   

 • ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
 •  

  -

  การจัดงานเป็นประจำทุกปี

 • วันตามจันทรคติหรือสุริยคติ เดือนพฤษภาคมของทุกปี
 • งบประมาณที่ใช้

 • ๑๐๐,๐๐๐
 • ได้รับงบประมาณจาก
 • หน่วยงาน/องค์กร (หลัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

 • จำนวนเงิน
 • ๑๐๐,๐๐๐

 • -
 • จำนวนเงิน
 • -

  จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)

 • ๗,๐๐๐
 • ผู้จัด

 • หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 • สภาวัฒนธรรมตำบลท่าแยก อบต. ท่าแยก

 • ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน)
 • นายจำเนียร จันทะพันธ์

 • ที่อยู่
 • หมู่ ๑๑ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 • โทรศัพท์
 • ๐๘๙-๖๐๐๖๓๐๙

 • โทรสาร
 • -

 • หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด
 • ๑. สภาวัฒนธรรมตำบลท่าแยก ๒. ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ตำบลท่าแยก ๓. อบต. ท่าแยก

  การสร้างงานและรายได้

 • มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ
 •  

 • การสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)
 •  
  วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
  วิสัยทัศน์
  "เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2564 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  สายด่วนวัฒนธรรม
  Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม