องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
บุญบั้งไฟ (ต.โคคลาน) อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 29 มี.ค. 2559
 
รากวัฒนธรรมตามวิถีไทย | กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อประเพณี

ชื่อหลัก : บุญบั้งไฟ (ต.โคคลาน)
แหล่ง : - - อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ประเพณีเกี่ยวกับ

ความเชื่อ  -

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) /อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) /ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ

 • ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
 •  

  ในพื้นที่ตำบลโคคลาน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนภาคอีสานที่ได้มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตำบลโคคลาน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เมื่อเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน เข้าสู่การทำนาประมาณเดือน 6 หรือเดือน 7 ชาวบ้านก็จะได้ร่วมกันจัดประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีขอฝนของชาวอีสาน เพื่อเป็นการบูชาแถน (แถน หมายถึง เทวดา นั่นก็คือพระอิศวรผู้เป็นเทพารักษ์รักษาท้องฟ้า) ให้ฝนตกตามฤดูกาล เป็นประจำทุกปี

  ในวันงานชาวบ้านแต่ละคุ้มก็จะแห่บั้งไฟของตนมายังหมู่บ้านที่จัดงาน วันงานเรียกกันว่า "วันโฮม” มีการทำบุญเลี้ยงพระและแห่บั้งไฟไปยังลานวัดหรือสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ ลำเลียงบั้งไฟขึ้นไว้บนต้นไม้สูงประมาณ 30 เมตร เพื่อที่หางบั้งไฟ จะได้ไม่ลากดิน หรืออาจจะทำเป็นร้านสูงก็ได้ เมื่อลำเลียงวางเต็มร้านแล้วก็จะโยงสายชนวนลงมา เมื่อถึงเวลาจุดบั้งไฟและมีการทำนายว่าถ้าบั้งไฟแตกก็จะมีการทำนายว่าแห้งแล้ง ถ้าบั้งไฟขึ้นสูงก็แสดงว่า ฝนฟ้าจะดี ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ ส่วนบั้งไฟที่ชนะการประกวดประเภทสวยงาม และชนะการประกวดที่สามารถพุ่งขึ้นไปได้สูงกว่ากระบอกอื่น จะเรียกว่า เอ้บั้งไฟ

   

 • อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
 •  

  -

   

 • ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
 •  

  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ได้เห็นความสำคัญของประเพณีนี้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลโคคลาน เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป

  การจัดงานเป็นประจำทุกปี

 • เริ่ม วันที่ - เดือน พฤษภาคม ถึง วันที่ - เดือน มิถุนายน
 • งบประมาณที่ใช้

 • ๑๐๐,๐๐๐
 • ได้รับงบประมาณจาก
 • หน่วยงาน/องค์กร (หลัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

 • จำนวนเงิน
 • ๑๐๐,๐๐๐

 • -
 • จำนวนเงิน
 • -

  จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)

 • ๑,๐๐๐
 • ผู้จัด

 • หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

 • ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน)
 • นายสมรัก ศรีประมัย

 • ที่อยู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 • โทรศัพท์
 • ๐๘๖ ๑๕๘๘๙๓๑

 • โทรสาร
 • -

 • หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด
 • สถานศึกษาในเขตพื้นที่ทุกแห่งภายในตำบล

  การสร้างงานและรายได้

 • มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ
 •  

 • การสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)
 •     
  วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
  วิสัยทัศน์
  "เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2564 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  สายด่วนวัฒนธรรม
  Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม