FONTSIZE
มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ 17 ก.ค. 2559
 
หัวข้อ
Download
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
การขอใบแทนใบอนุญาต
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
การรับจดแจ้งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ จังหวัด
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
แบบขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เเบบคำขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
คู่มือสำหรับประชาชน ตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
วารสารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เดือนต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗
แบบฟอร์มเสนอผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2564
รพ
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศาสนสถาน
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีสระแก้ว" ประจำปี 2560
คู่มือสำหรับประชาชน ตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม