องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี ..แซนโฎนตา (อำเภอตาพระยา)

วันที่ 3 ส.ค. 2559

ชื่อประเพณี ชื่อหลัก : แซนโฎนตา
แหล่ง : - อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ประเพณีเกี่ยวกับ ความเชื่อ -
          ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) /อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) /ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
          ประเพณีแซนโฎนตา หรือ สราทเขมร อาจจะเรียกว่า ประเพณีแซนโฎนตา ของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่อยู่พื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบ ด้วยชาวบ้านตำบลตาพระยา ตำบลทัพไทย ตำบลทัพเสด็จ ตำบลโคคลาน ตำบลทัพราช ถือว่าเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ประเพณีแซนโฎนตา เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของเขมรชาวไทยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ย้อนรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ได้สืบสานขนบธรรมเนียมที่ลูกหลานต้องปฏิบัติต่อ บิดา มารดา ครูอาจารย์ และยึดหลักคำสอนทางพุทธศาสนา คำว่า "แซน”แปลว่า เซ่นไหว้ในภาษาไทย ส่วนคำว่า "โฎนตา” เป็นคำนามที่ใช้เรียกบรรพบุรุษ หมายถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ของทุกปี จะเป็นวันสำคัญ คือวันสารทใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ก็ว่าได้ ลูกหลานที่ไปอยู่ที่อื่นก็จะกลับมาทำพิธีนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน ผู้ที่เป็นบุตรหลานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ้ จะต้องส่งข้าวสารหรือเครื่องเซ่นนี้ไปให้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อให้ท่านได้ใช้เครื่องเซ่นนั้นทำพีเซ่นต่ออีกทีหนึ่ง ก็จะมอบสิ่งของตอบแทนให้ จะเป็นผ้าซิ่น ผ้าไหมหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ เป็นรางวัลให้ลูกหลานผู้รู้จักกตัญญู พอตกตอนเย็นวันนี้จะมีการเริ่มทำพิธีเซ่นไหว้กัน เมื่อพี่น้องลูกหลานมากันพร้อมหน้ากันแล้วก็จะจุดธูปเทียน โดยผู้ที่มีอาวุโสสุดจะเป็นผู้บอกกล่าวอัญเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรำลึกกตัญญู ในขณะที่กล่าวเชิญก็จะมีการกรวดน้ำไปพร้อมกันไป ปัจจุบัน อำเภอตาพระยาได้เห็นความสำคัญของประเพณีนี้ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอตาพระยามีเชื่อสายเขมร จึงได้จัดขึ้นเป็นงานประจำปีของอำเภอ ภายใต้ชื่อว่า แซนโฎนตา ตาพระยาโดนใจ งานกาชาดและของดีเมืองตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๖ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทยได้สนับสนุนงบประมาณในการสืบสานประเพณีครั้งนี้ -
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
-
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
-
การจัดงานเป็นประจำทุกปี วันตามจันทรคติหรือสุริยคติ
-
งบประมาณที่ใช้
 • 1,200,000
 • ได้รับงบประมาณจาก
 • หน่วยงาน/องค์กร (หลัก)
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
      
จำนวนเงิน 
 • 1,200,000
 • -
 • จำนวนเงิน -
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
 • 10,000
ผู้จัด
 • หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
อำเภอตาพระยา
 • ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน)
นายวินัย โตเจริญ
 • ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • โทรศัพท์
081 8345020
 • โทรสาร
-
 • หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด
อำเภอตาพระยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอตาพระยา องค์กรปกครองส่วนท้
การสร้างงานและรายได้
 • มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ
 • การสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)

  รากวัฒนธรรมตามวิถีไทย โดย กระทรวงวัฒนธรรม © 2014 http://rak.m-culture.go.th
  เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 | โทรศัพท์ 1765 | webmaster@m-cultrue.go.th
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม