องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี บุญบั้งไฟบ้านเขาเลื่อม (อำเภอคลองหาด)

วันที่ 3 ส.ค. 2559

ชื่อประเพณี บุญบั้งไฟบ้านเขาเลื่อม
เป็นประเพณีเกี่ยวกับ ความเชื่อ

          ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของคนทางภาคอิสาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนหก” เป็นช่วงฤดูฝนที่เข้าสู่การทำนา ทำไร่ เพื่อเป็นการบูชาขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเหมือนกับการแห่นางแมวของคนภาคกลางซึ่งมีเรื่องเล่ากันสืบมาว่า การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้น เพื่อเป็นการบูชาพระยาแถน ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า พระยาแถน มีหน้าที่ดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่หมู่บ้านได้ ซึ่งจะจัดกันทุกเดือนหก หรือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี
          หมู่บ้านเขาเลื่อม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีชาวอิสานเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นทุก ๆ ปี มาเป็นเวลานาน ซึ่งนับเป็นประเพณีหนึ่งของหมู่บ้านแห่งนี้ ที่ชาวบ้านให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าประเพณีอื่น ๆ ในพื้นที่ และถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนทำให้คนในหมู่บ้านมีความรัก ความสามัคคี กลมเกลียว รักกันเหมือนพี่ เหมือนน้อง และจัดให้มีการละเล่นต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่นรำเซิ้ง ร้องเพลง เป็นต้น
          เทศบาลตำบลคลองหาด เล็งเห็นความสำคัญของประเพณี นี้ จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน โดยได้จัดงบประมาณให้ ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม