เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์

วันที่ 5 มิ.ย. 2556
 

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรวัฒนธรรมทันสมัย บริการประทับใจ บูรณาการเครือข่าย สร้างสังคมคุณภาพ"

พันธกิจ

         1.  สร้างสังคมคุณภาพด้วยทุนทางวัฒนธรรม

         2.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย

         3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม

         4.  บริการทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว  ประทับใจ

 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1 ต่อยอดวัฒนธรรมสรรค์สร้าง  เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์     ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 1     
พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด       มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการบริการทางวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพในการให้บริการ
ตัวชี้วัด           ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
                     จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา
                     จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างวัฒนธรรมการบูรณาการและบริการ 

เป้าประสงค์     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ ที่ 1    บูรณาการการบริหารในสำนักงานวัฒนธรรมให้เป็นเอกภา
ตัวชี้วัด           บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณในโครงการสำคัญ

กลยุทธ์ ที่ 2    สร้างการบริการทางวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัด           ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
       จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ที่ 3  ปรับภาพลักษณ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด         ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลยุทธ์ ที่ 4  สร้างวัฒนธรรม องค์กรให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด           จำนวนแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนวัฒนธรรม ด้วยพหุภาคี 

เป้าประสงค์       พหุภาคีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม      

กลยุทธ์ ที่ 1      สร้างพลังเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด              จำนวนกิจกรรมที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
                       จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ ที่ 2      สร้างมิตรภาคี 
ตัวชี้วัด           จำนวนกิจกรรมที่ภาคีร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างสังคมสันติสุข เปลี่ยนรูป  

เป้าประสงค์               คนไทยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

กลยุทธ์ ที่ 1
               สร้างสรรค์สังคมคุณธรรม  

ตัวชี้วัด          
ผู้นำทางจิตวิญญาณ ต้นแบบคนดี

         จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความสมานฉันท์

กลยุทธ์ ที่ 2
   เชื่อมร้อยความแตกต่างและความหลากหลายทางสังคม   
     
ตัวชี้วัด           จำนวนกิจกรรมที่ลดความขัดแย้ง/ช่วยเหลือสังคม/สร้างความปรองดอง

                              จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

 



แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว



ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม