เกี่ยวกับสำนักงาน >> การเดินทาง
ประวัติสำนักงาน

วันที่ 6 มิ.ย. 2556
 

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เบญจบูรพา ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์. 02-7076103 โทรสาร.02-7076103 ต่อ 15

      เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ของกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ ในการบริการประชาชน และสนับสนุน ส่งเสริมประชาชน กลุ่มบุคคล องค์กร ตลอดจนองค์กรส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในภารกิจด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

      ปัจจุบัน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาค

อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

      - ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด

      - ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด

      - ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

      - จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด

      - ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล ทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

      - ปฏิบัติงานตามกฏหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ

 

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม