เกี่ยวกับสำนักงาน >> การเดินทาง
ที่ตั้งและอาณาเขต

วันที่ 7 มิ.ย. 2556
 

           จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากอ่าวไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ๒๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๔.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๒๗,๕๕๗ ไร่ มีประชากร ๑,๐๕๙,๐๐๐ คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี ๒๕๔๔ (GPP) เท่ากับ ๒๒๔,๓๑๕ ล้านบาท เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ ๒๑๑,๘๑๗ บาท  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด    มีสัดส่วนภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ ๑๔๓,๓๘๔ ล้านบาท หรือ ร้อยละ ๖๔ ภาคเกษตรกรรม ภาคค้าส่งและค้าปลีก และภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ ๘.๗ , ๖.๘ , ๖.๓ ตามลำดับ 

            เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลจึงมีลักษณะทางการพัฒนาที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครโดยตรง ในลักษณะการกระจายตัวออกจากชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ชั้นใน ไปสู่พื้นที่ชานเมืองและอาณาเขตรอบนอก พื้นที่เกษตรกรรม ถูกพัฒนาเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของ ธุรกิจการค้า โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ จนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน โครงสร้างบริการพื้นฐานของภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนา จนได้มาตรฐาน ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ทั้งด้านระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบัน เพื่อการวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาล ตลอดจนข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนเป็นแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานที่สำคัญของจังหวัดและของประเทศอุตสาหกรรม ที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และการประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ฯลฯ ภาคเกษตรกรรม ที่สำคัญได้แก่ การทำประมง 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
          จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย
ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๓ - ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ - ๑๐๑ องศาตะวันออก  มีเนื้อที่ประมาณ 
๑,๐๐๔.๐๙๒ ตร.กม. หรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 
ประมาณ ๒๙ กม.

มีอาณาเขตติดต่อกับเขตใกล้เคียง ดังนี้

   ทิศเหนือ          ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบังและพระโขนง)                     
   ทิศใต้             ติดต่อกับอ่าวไทย อาณาเขตติดต่อเป็นระยะทางยาว ๔๕.๒ กม.            
   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา อาณาเขตติดต่อเป็นระยะทางยาว ๔๕.๒ กม. 
   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน) และจังหวัดสมุทรสาคร 
                        อาณาเขตติดต่อระยะทางยาว ๓๔.๒ กม.  

สภาพภูมิประเทศ
         
 สภาพภูมิประเทศพื้นที่ของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและมีคลองแยก
หลายสาย เช่น คลองสำโรง คลองสรรพสามิต คลองพระองค์ไชยานุชิต ซึ่งมีความสำคัญในด้านการ ชลประทาน
เพื่อการเกษตร และใช้เป็น เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำด้วย โดยทั่วไปลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด สามารถ
แบ่งพื้นที่ ออกได้ ๓ ส่วน 
          ๑. บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด เหมาะสำหรับการทำนาและทำสวน 
          ๒. บริเวณตอนใต้  ใกล้ชายฝั่งทะเล  น้ำทะเลท่วมถึงและพื้นดินจะเค็มจัดในฤดูแล้งโดยมากจะเป็นที่ราบลุ่ม  
              เหมาะแก่การทำป่าจากและป่าฟืน 
          ๓. บริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและตะวันออก  ซึ่งจะเป็นที่กว้างโดยตลอดเหมาะแก่การทำนา 
              นอกจากนี้ ยังมี  ประตูน้ำชลประทานหลายแห่งสำหรับกักกันน้ำเค็มและระบายน้ำจืดในการทำนานับเป็นที่
              ที่มีความสำคัญของจังหวัด

ลักษณะทางธรณีวิทยา 
          จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บนบริเวณที่ราบลุ่มตอนล่างหรือบางครั้งเรียกว่า บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ำ  เกิดจากการทับถมของตะกอนหนา  ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ ๐.๕ - ๑.๕ เมตร  และมีความ
ลาดเอียงโดยเฉลี่ยต่ำกว่า ๑% ลักษณะของชั้นดินในช่วงบนความลึกประมาณ ๐ - ๑.๕ เมตร จะเป็นดินเหนียวอ่อนตัว 
มีความสามารถในการอุ้มน้ำรับน้ำหนักแรงต่ำมาก ประมาณ ๐.๕ - ๓ ตันต่อตารางเมตร  เมื่อรับน้ำหนักจะมีการยุบตัว
ได้ง่าย ถัดลงไปจะเป็นชั้นดินเหนียวซึ่งมีการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนถึงชั้นทรายชั้นแรกที่ความลึกประมาณ
๒๒ - ๒๕ เมตร 
 

การปกครอง 
          แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๕๐ ตำบล ๔๐๖ หมู่บ้าน ๑๗ เทศบาล (๑ เทศบาลนคร/ 
๓ เทศบาลเมือง/ ๑๓ เทศบาลตำบล) และ ๓๒ องค์การบริหารส่วนตำบล และ ๑ สภาตำบล  ดังน
ี้

ตารางแสดงรายชื่อ อบต./สภาตำบล/เทศบาล  ของจังหวัดสมุทรปราการ

 อ.เมืองฯ             อ.พระประแดง       อ.บางพลี            อ.บางบ่อ            อ.พระสมุทรเจดีย์     อ.บางเสาธง 
 อบต. ๕ แห่ง       อบต. ๖ แห่ง         อบต. ๖ แห่ง        อบต. ๘ แห่ง       อบต. ๔ แห่ง           อบต. ๓ แห่ง 

-แพรกษา              -ทรงคนอง            -บางพลีใหญ่          -บางเพรียง           -บ้านคลองสวน         -บางเสาธง 
-บางด้วน              -บางกระสอบ         -บางแก้ว              -บ้านระกาศ           -ในคลองบางปลากด  -ศีรษะจรเข้น้อย
-แพรกษาใหม่         -บางยอ               -บางโฉลง             -คลองด่าน           -แหลมฟ้าผ่า            -ศีรษะจรเข้ใหญ่ 
-เทพารักษ์            -บางน้ำผึ้ง             -บางปลา              -บางบ่อ              -นาเกลือ 
-บางโปรง             -บางกะเจ้า            -ราชาเทวะ            -บางพลีน้อย 
                         -บางกอบัว            -หนองปรือ            -คลองนิยมยาตรา   
                                                                           -คลองสวน         
                                                                           -เปร็ง

 อ.เมืองฯ
 สภาตำบล ๑ แห่ง
 
-แพรกษาใหม่

 อ.เมืองฯ             อ.พระประแดง       อ.บางพลี            อ.บางบ่อ            อ.พระสมุทรเจดีย์    อ.บางเสาธง
 เทศบาล ๗ แห่ง   เทศบาล ๓ แห่ง     เทศบาล ๑ แห่ง     เทศบาล ๓ แห่ง   เทศบาล ๒ แห่ง       เทศบาล ๑ แห่ง

-เทศบาลนคร         -เทศบาลเมือง        -เทศบาลตำบล       -เทศบาลตำบล     -เทศบาลตำบล         -เทศบาลตำบล  
 สมุทรปราการ         พระประแดง           บางพลี                 บางบ่อ               พระสมุทรเจดีย์         บางเสาธง
-เทศบาลเมือง        -เทศบาลเมือง                                 -เทศบาลตำบล     -เทศบาลตำบล
 ปากน้ำ                 ลัดหลวง                                       คลองสวน             แหลมฟ้าผ่า
 สมุทรปราการ        -เทศบาลตำบล                               -เทศบาลตำบล
-เทศบาลตำบล        สำโรงใต้                                       คลองด่าน
 สำโรงเหนือ           
-เทศบาลตำบล
 บางปู   
-เทศบาลตำบล
 แพรกษา    
-เทศบาลตำบล
 ด่านสำโรง 
-เทศบาลตำบล
 บางเมือง 

                                       
ภูมิอากาศ 
          เป็นอากาศแบบชายทะเล โดยมีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  แต่ยังพบลักษณะของปริมาณฝนตกหนัก 
ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำทำให้เกิดการก่อตัวของพายุใต้ฝุ่น
และพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ ปริมาณน้ำฝนปี ๒๕๔๔ เฉลี่ยจำนวน ๑,๗๕๖.๓ มิลลิเมตร เฉลี่ยฝนตกต่อปี ๑๐๐ วัน
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดและเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีปริมาณ น้ำฝนน้อยที่สุด อุณหภูม
ิของจังหวัดโดยเฉลี่ย ในปี ๒๕๔๔ อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ ๒๙.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ ๒๖.๖ 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๒๘.๑ องศาเซลเซียส

สภาพทางเศรษฐกิจ 
          
การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (ภาคอุตสาหกรรม) ร้อยละ ๕๕.๙๐ (๖๙,๘๖๐ 
ครัวเรือน) รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๑๗ (๒๐,๘๓๒ ครัวเรือน)  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ โดยสรุปอาชีพที่สำคัญๆ มีดังนี้ 
          ๑. การอุตสาหกรรม จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ (GPP) ปี ๒๕๔๒  ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดสูงสุด คือ ภาคอุตสาหกรรมคือ 
ประมาณ ๑๘๖,๕๐๖ ล้านบาท สำหรับจำนวน โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ สิ้นปี ๒๕๔๔ 
มีจำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๘๖ โรง จำนวนเงินลงทุน ๒๖๓,๘๐๘.๙๙ ล้านบาท จำนวนคนงาน ๓๕๓,๖๘๓ คน 
          ๒. การทำนาในฤดูเพาะปลูกปี ๒๕๔๔/๒๕๔๕  มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ๓๑,๗๑๖ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
๙๐๐ กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๔๑,๔๖๐ ตัน ราคาเฉลี่ย ๓,๘๐๐ บาท/ตัน พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ๑๐,๗๔๙ ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย ๙๕๐ กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๑๐,๐๕๗ ตัน ราคาเฉลี่ย ๔,๐๐๐ บาท/ตัน
          ๓. การทำสวนผลไม้มีการทำสวนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงทุกชนิด รวม ๑๖,๒๘๕ ไร่ 
พื้นที่เก็บเกี่ยว ๑๓,๔๒๓ ไร่ มีพื้นที่ปลูกมากในอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอพระประแดง ที่มีชื่อเสียง 
คือ มะม่วงน้ำดอกไม้ ส่วนการทำสวนมะพร้าว ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอม แต่พื้นที่ยังมีจำนวน
น้อย พื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งสิ้น ๑๒,๐๘๐ ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว ๑๐,๘๙๓ ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
บางบ่อและบางพลี การปลูกกล้วยน้ำว้า มีจำนวนพื้นที่เพาะปลูก ๓,๓๐๒ ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว  ๖๓ ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูก
มากที่อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง 
          ๔. การประมง การประมงน้ำจืด ในปี ๒๕๔๕ ผลผลิตสัตว์น้ำจืดของจังหวัดได้ทั้งสิ้น ๓๙,๗๗๘.๗๔ ตันหรือ
คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๒,๔๓๖.๑๐ ล้านบาท ผลผลิตสูงสุด คือ ปลานิล  ประมาณ ๑๘,๑๕๓ ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ ๒๕๔.๑๔ ล้านบาท อันดับรองลงมา ได้แก่ ปลาสลิด ผลผลิต ๘,๕๘๗.๘๐ ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
๓๖๐.๖๘ ล้านบาท อันดับสาม ได้แก่ กุ้งกุลาดำ ผลผลิต ๒,๓๓๕.๓๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๑,๕๗๖.๑๗ ล้านบาท
ส่วนที่เหลือเป็นปลาช่อน


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม