เกี่ยวกับสำนักงาน >> การเดินทาง
ผู้บริหาร

วันที่ 3 ต.ค. 2556
 

ประวัติส่วนตัว

วันที่ ๕  มกราคม  พ.ศ.๒๔๙๙

 

 

วุฒิการศึกษา

         ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
         ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

         วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
         มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

ระดับสูง                                                                                              
ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัด ระดับ ๙ (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหรือ      
เทียบเท่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕)
ตั้งแต่วันที่ ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๑  ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓               

ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัด (นักวิชาการวัฒนธรรม ๙)                          
 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
                
ระดับต้น                                                                                             
ระดับ ๘  (ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕) 
ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัด (นักวิชาการวัฒนธรรม ๘)                         
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑
           

 

 

การฝึกอบรม ดูงาน

                       ๑. พัฒนาผู้นำตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๘ (๒๕๕๐)

                       ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนการทำงานของศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมภาคตะวันออก
                           (๒๕๕๑)

                       ๓. ประชุมวิชาการเรื่อง  “แผนที่วัฒนธรรม:เครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ชายแดน
                           ตามโครงการวิจัยแผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา”
 (๒๕๕๑)

                       ๔. ฝึกอบรมผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๑  รุ่นที่ ๘ (๒๕๕๑)

                       ๕. ศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                           ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๘ (๒๕๕๑)

                       ๖. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                            ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง :                            ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม   รุ่นที่ ๖๘ (๒๕๕๓)

                       ๗. ศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                            ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง :                             ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม   รุ่นที่ ๖๘ (๒๕๕๓)

 

การปฏิบัติงานพิเศษ

                       ๑. คณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานนักวิชาการวัฒนธรรม                            ของกระทรวงวัฒนธรรม

                       ๒. คณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมภาค
                           ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ที่ ๓๕/๒๕๕๒ ลว. ๑๑ ก.พ.๒๕๕๒

                       ๓. คณะทำงานพิจารณายกร่างรายละเอียดหมวด (สภาวัฒนธรรม)
                           ในร่าง พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ......(เพิ่มเติม) ที่  ๕๕๔/๒๕๕๒ ลว. ๒๔ มิ.ย.๒๕๕๒

                       ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปฏิบัติตามพระราชบัญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗

 

 

เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง

                       ๑. โล่รางวัลผลงานดีเด่นด้านนโยบายสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม 
                           และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าโสม (๒๕๕๐)

                       ๒. โล่พร้อมเกียรติบัตร  “สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นด้านการบริหารโครงการ
                           แบบบูรณาการเป็นองค์รวมระดับประเทศ (๒๕๕๑)

                       ๓. โล่รางวัลความร่วมมือกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
                           สยามมกุฎราชกุมาร ภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้นอย่างดียิ่ง (๒๕๕๒)

                       ๔. โล่รางวัลผลงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าโสมดีเด่นระดับภูมิภาค (๒๕๕๒)

 
 

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรสาร:02-7076137 ต่อ15

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม