เกี่ยวกับสำนักงาน >> ระเบียบ/ประกาศของทางราชการ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

วันที่ 15 มิ.ย. 2558
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

-----------------------------

 

                   ตามที่พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ กำหนดให้ผู้ที่จะประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน จะต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยมีกิจการที่ต้องยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามกฎหมาย ๔ ประเภท ได้แก่

                   ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ ๒)

                    ๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (ปภ ๒)

                   ๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (รว ๒)

                   ๔. ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (ปว ๒)

ประกอบกับมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคำขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต

 

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนภายใน ๙๐ วันก่อนวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมจะสิ้นอายุณ ที่ว่าการอำเภอในเขตพื้นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

.

                   ทั้งนี้ หากมายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุแล้ว จะไม่ถือว่าเป็นการต่ออายุใบอนุญาต และไม่สามารถประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

 

                                                          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

                                                                    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เอกสารแนบ

Download Toraryu-001.pdf
Download Copy000.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
 
สายด่วนวัฒนธรรม
  

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม