FONTSIZE
วิสัยทัศน์


 
วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคม ที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 
พันธกิจ :
๑.  เทิดทูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนะรรมให้มีการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.  ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยสร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม
๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนะรรมมาต่อยอดให้เป็นอุสาหกรรมวัฒนะรรม เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๔.  จัดการศึกษ วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนะรรมกับต่าสงประเทศเพื่อนำไทยสู่สากล
 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด :
๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม
๒.  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ และพัฒนาสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลคต่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๔.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ
     และวัฒนธรรม
๕.  สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล
 
วัตถุประสงค์
๑.  เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจ
     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
๒.  เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนะรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
๓.  เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
     ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน
๕.  เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี  ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว
      ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
 
เป้าหมายหลัก
๑.  ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
        -  แต่ละท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
        - มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.  ประชากรโดยรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนะรรมของตน และนำมาใช้
     ในการดำรงชีวิต
         -  ประชาชน มีจิตสำนึกและดำรงชีวิตตามมาตรฐานทางวัฒนะรรมของตนและรู้เท่าทันโลก
         -  มีเว็ปไซด์ เผยแพร่ศาสนา ศิลปะ และวัฒนะรรมสู่เด็ก เยาวชนและประชาชน
         -  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
         -  มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย หอศิลปวัฒนะรรมร่วมสมัย หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่
๓.  สังคมมีความสมานฉันท์  ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม  อยู่ร่วม
     ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี
          -  ประชาชนทุกกลุ่ มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิปละ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์
      และเอื้ออาทรต่อกัน
          -  มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้รับมาตรฐาน สำหรับบริการทางวัฒนะรรมรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
          -  มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาคต่าง ๆ และเชื่อมโยงสู่ประเทศใกล้เคียง
          -  ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
๔.  สถาบันสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันศาสนา  ฯลฯ  มีความเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นกลไก
      ขับเคลื่อนการพัฒนา
           -  เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ
           -  มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  สำหรับจัดการการดำเนินงาน ด้านวัฒนธรรมและ
       ให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชน
 
****************
 
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม