เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วันที่ 5 มิ.ย. 2556
 
 

วิสัยทัศน์ :

          ป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคม ที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

พันธกิจ :

๑.  เทิดทูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
     ให้มีการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.  ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยสร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม
๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เป็นอุสาหกรรมวัฒนธรรม
     เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๔.  จัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการ
     องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำไทยสู่สากล

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด :

๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม
๒.  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ และพัฒนาสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า
     เพิ่มทางเศรษฐกิจ
๔.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้
     ด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม
๕.  สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและพัฒนาศักยภาพไทย
     สู่สากล

วัตถุประสงค์

๑.  เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและ
     สนองต่อภารกิจ
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
     ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
๒.  เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
๓.  เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และ
     วัฒนธรรม
ของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน
๕.  เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี  ความเสมอภาค ความสมานฉันท์และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับ
     ครอบครัว 
ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก

เป้าหมายหลัก

๑.  ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
        -  แต่ละท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
        - มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.  ประชากรโดยรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน
      และนำมาใช้
ในการดำรงชีวิต
         -  ประชาชน มีจิตสำนึกและดำรงชีวิตตามมาตรฐานทางวัฒนะรรมของตนและรู้เท่าทันโลก
         -  มีเว็ปไซด์ เผยแพร่ศาสนา ศิลปะ และวัฒนะรรมสู่เด็ก เยาวชนและประชาชน
         -  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
         -  มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย หอศิลปวัฒนะรรมร่วมสมัย หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่
๓.  สังคมมีความสมานฉันท์  ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
     วัฒนธรรม
  อยู่ร่วม
ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี
          -  ประชาชนทุกกลุ่ มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิปละ และวัฒนธรรม
             เพื่อสร้างความสมานฉันท์
และเอื้ออาทรต่อกัน
         -   มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้รับมาตรฐาน สำหรับบริการทางวัฒนะรรมรูปแบบต่าง ๆ
             อย่างหลากหลาย
          -  มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาคต่าง ๆ และเชื่อมโยงสู่ประเทศใกล้เคียง
          -  ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
๔.  สถาบันสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันศาสนา  ฯลฯ  มีความเข้มแข็ง
     ทำหน้าที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนา
           -  เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ
           -  มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  สำหรับจัดการการดำเนินงาน
              ด้านวัฒนธรรมและ
ให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชน

 ****************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม