ข้อมูลวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
คณะกลองยาวประยุกต์

วันที่ 30 พ.ย. 2560

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) 
           คณะกลองยาวประยุกต์ "น้องเก๋" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ที่บ้านเลขที่ 40 บ้านป่าโมง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มี นายทองคำ พรมแสง เป็นหัวหน้าคณะ มีนายวร สิทธิจินดา อดีตผู้ใหญ่บ้านป่าโมง เป็นที่ปรึกษา มีสมาชิกจำนวน 25 คน ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การแสดงชุดแรกจาก นายจำนงค์ โพธิสาโร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย กลองยาว เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวนเงิน 7,000 บาท ทำการฝึกซ็อมพัฒนาทักษะการแสดงและรับงานแสดงในขบวนแห่ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น ขบวนแห่นาค ขบวนแห่ขันหมาก ขบวนแห่กองกฐินและขบวนแห่กองผ้าป่า เรื่อยมา ต่อมา ปี พ.ศ. 2540 ได้รับการสนับนุนอุปกรณ์การแสดงเพิ่มเติมจาก นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยกลองยาว จำนวนเงิน 5,000 บาท ปี พ.ศ. 2549 ได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เข้าประกวดกลองยาวในงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2549 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
          มีการนำเครื่องดนตรีสากลมาประยุกต์ใช้กับวงกลองยาว 2 ชนิด ได้แก่ กลองชุดและกีร์ต้าเบส ทำให้การแสดงมีเสียงกลองที่หนักแน่น มีเสียงเบสที่นุ่มลึก ชวนให้สนุกสนาน
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
           ราษฎรบ้านป่าโมงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ ทำสวนและทำนา เมื่อว่างจากอาชีพหลักก็หากิจกรรมหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การตั้งคณะกลองยาวสืบเนื่องมาจาก นายทองคำ พรมแสง เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรี โดยเฉพาะการดีดพิณ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก นายวร สิทธิจินดา อดีตผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนให้คำปรึกษาและหาแหล่งทุนสนับสนุน จึงรวบรวมผู้ชายในหมู่บ้านท่ีมีความสมัครใจมาฝึกซ้อมและพัฒนาฝผีมือ จนสามารถรับงานการแสดงในงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นได้ จากการสัมภาษณ์ นายทองคำ พรมแสดง ทำให้ทราบว่าปัจจัยท่ี่ทำให้คณะกลองยาวอยู่ได้อย่างเข้มแข็งนั้นสมาชิกต้องมีความสมัครใจ การบริหารจัดการต้องมีการประนีประนอม พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา และให้สมาชิกมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การแสดงร่วมกันด้วย เช่น ค่าซื้อกลองชุดการประกอบตู้ลำโพง
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม