ข่าวสาร
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 16 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๒ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนต่อไป
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม