มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

วันที่ 15 ต.ค. 2563

ด้วยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลโครงการ กิจกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เป็นผลการดำเนินงานประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่มีงบประมาณแล้ว ตามยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๒) การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ พฤติกรรมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ เฝ้าระวัง และตรวจสอบสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ๓) การบูรณาการกลไกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะ ๔) การพัฒนาและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน เครือข่ายในพื้นที่จัดทำข้อมูลโครงการ กิจกรรมกาพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เป็นผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่มีงบประมาณแล้ว ตามยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน และจัดส่งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวข้อ มัลติมีเดีย หัวข้อย่อย เอกสารดาวน์โหลด
หัวข้อ
Download
แบบฟอร์มแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม