มัลติมีเดีย >> คลังวีดิทัศน์
ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

วันที่ 11 มี.ค. 2564

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

ภาครัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยเชิญชวนคณะรัฐมนตรีแต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี และเชิญชวนให้ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อรณรงค์ส่งเสริมนโยบายและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของรัฐบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการรักษา สืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ได้ดำเนินงานเพื่อสนองภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่ม ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ผ้าไทย และสร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การสวมใส่ผ้าไทยยังเป็นการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการรณรงค์แต่งกายด้วย ผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง” ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม 2563 ถึงวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ) ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญ
-ใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป โดยอาหารที่ได้จากการใส่บาตรส่วนหนึ่งพระสงฆ์มอบคืนเพื่อให้จังหวัดนำไปมอบให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ และมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก คนชรา ผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
-การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม ประเภทบุคคล และประเภททีม เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ ประชาชน ใช้ผ้าที่ผลิตในท้องถิ่นมากขึ้น
-การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงามเข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรเพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
-การจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง
-การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น
-ผลิตภัณฑ์กาแฟศรีสะเกษ โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น
pic
https://www.youtube.com/watch?v=5OReMSawUXE
pic
https://www.youtube.com/watch?v=5OReMSawUXE
pic
https://www.youtube.com/watch?v=5OReMSawUXE
pic
https://www.youtube.com/watch?v=E9Yo5FDspxg
pic
https://www.youtube.com/watch?v=iWqr69TiCso
pic
https://www.youtube.com/watch?v=E2NTCQe4js4
pic
https://www.youtube.com/watch?v=fVDQfTJ0xpc
pic
https://www.youtube.com/watch?v=ZUR89POnrss
pic
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6cZcR4SKs
pic
https://www.youtube.com/watch?v=WRE00k_Ie5M

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม