ข่าวสาร >> ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT)
โครงการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 (CULTURE PRODUCT OF THAILAND:CPOT)

วันที่ 30 เม.ย. 2564

          ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4.8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่า และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และสังคมอยู่ดีกินดี มีความมั่งคั่งด้วยทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ
          เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 และการส่งเสริมวัตกรรมสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษจึงได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยโดยการสนับสนุนให้มีการนำมรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยโดยบูรณาการขับเคลื่อนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจ ให้กับประชาชน ชุมชนและประเทศชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ตระหนัก และเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวว่า มีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่มีเนื้อหา ภูมิหลัง เรื่องราวด้านวัฒนธรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน จังหวัด ประเทศชาติ
pic
เสื้อคลุมผ้าหางกระรอก  ลายดาว
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากผ้าหางกระรอก
 
ออกแบบโดย       มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สนับสนุนโดย      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
ราคา   5,000   บาท
pic

กระเป๋าโพนดอกค้อ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากเสื้อแส่วศรีสะเกษ

ออกแบบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สนับสนุนโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ราคา   2,998   บาท

pic

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหมมัดหมี่ลาย "บาย – สี”
คุณสมบัติ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร สีเหลืองทอง
น้ำหนัก -
ปริมาณ -
ราคาขาย เมตรละ 1,500 บาท
ข้อมูลผู้ประกอบการ : นางคูณ วงค์ราช บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 06 5747 5638

pic

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหมมัดหมี่ลาย "บาย – สี”
คุณสมบัติ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร สีเหลืองดอกลำดวน
น้ำหนัก -
ปริมาณ -
ราคาขาย เมตรละ 1,500 บาท
ข้อมูลผู้ประกอบการ : นางคูณ วงค์ราช บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 06 5747 5638

 
 

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม