ประวัติสำนักงาน


 
 
            ประวัติสำนักงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นจากพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง บทวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒๐ จากบทบัญญัติภารกิจที่เกี่ยวกับศาสนา และวัฒนธรรมรวมทั้งอัตรากำลังและข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม และสำนักงานศึกษาธิการ อำเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ได้ถูกตัดโอนมาเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมที่มีคำสั่งที่ สป. ๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอและมีคำสั่งที่ สป.๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มอบหมายให้ข้าราชการ พลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดต่างๆ โดยตำแหน่งเลขที่ลำดับข้างต้น (นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัด) ในแต่ละจังหวัด เป็นหัวหน้าสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะ ผู้อำนวยการกองโดยให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด หรืออำเภอที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม มีข้าราชการในจังหวัด หรืออำเภอตามที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม มีข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ วธ ๐๒๐๒/๒๒๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ได้แจ้งเรื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยกฎ กระทรวง แบ่งส่วน ราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งจะมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยกำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
 
(ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
 
(ค) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสาน หรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 
(ง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
 
(จ) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
 
(ฉ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม