ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน


 
วิสัยทัศน์
 
     เป็นองค์กรหลักในการนำทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อน และพัฒนาเศราฐกิจและสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
 

ค่านิยมองค์กร
     สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม มีส่วนร่วม สามัคคี โปร่งใส มีคุณธรรม


พันธกิจ
      ๑. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     ๒. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวก และวิถีชีวิตที่ดีงาม ที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต
     ๓. ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจวัมนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
     ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การวิจัย การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
     ๕. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล


ยุทธศาสตร์ 
     ๑. เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานในการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม
     ๒. พัฒนาศักยภาพ และยกระดับการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
     ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และค่านิยมเชิงบวก สู่สังคมคุณธรรม
     ๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้
     ๕. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
     ๖. พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล
 

แผนงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม