องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
นายอภิชาติ นามสกุล คัญทะชา ศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง (ไวโอลิน)

วันที่ 10 ก.ค. 2563
 
 
นายอภิชาติ คัญทะชา ศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขา ศิลปะการแสดง ด้านดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง (ไวโอลิน)
เกิดวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษา
     - พ.ศ.๒๕๓๕ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
     - พ.ศ.๒๕๓๘ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
     - พ.ศ.๒๕๔๑ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะวิชาออกแบบ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
     - พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
     - พ.ศ.๒๕๔๖ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
     - พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑๙/๒๖ หมู่ที่ ๔ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๐๐๐
สถานที่ทํางาน สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ ๑ ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
ประวัติผลงาน
      ฝึกหัดเล่นเครื่องดนตรีครั้งแรกสมัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ฝึกเล่น คือ ระนาด ต่อมาศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง จังหวัดยะลา จึงได้สมัครเข้าชุมนุมดนตรีไทยและ ได้เริ่มฝึกฝนเทคนิคการเล่นระนาดเอกเพิ่มเติมอย่างจริงจัง เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีโอกาส ชมนายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๓๖ กําลังแสดงดนตรีรองเม็ง ออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จึงเกิดความหลงใหลในเสียงของไวโอลิน และเกิดแรงบันดาลใจในการฝึกเล่นไวโอลิน ประจวบกับพี่ชายได้ยืมไวโอลินของเพื่อนมาฝึกเล่นที่บ้าน จึงขอยืม พี่ชายมาฝึกเล่นเอง โดยการฟังเพลงรองเง็งจากเทปและแผ่นซีดีซ้ำหลายๆรอบ เพื่อให้จดจําท่วงทํานองเพลง แล้วแกะตามเสียงที่ได้ยิน เนื่องจากไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีสากลจึงไม่สามารถเขียนโน้ตเพลงเพื่อใช้สําหรับ การฝึกฝนได้จึงต้องใช้ความจําเป็นหลัก จนสมารถจดจําเพลงรองเง็งจากเทปได้ทั้งหมด ต่อมาได้ฝากตัวเป็นศิษย์และฝึกหัดไวโอลิน ที่บ้านนายขาเดร์ แวเด็ง โดยใช้เวลาว่างจากวันหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ จนเกิดความชํานาญ และสามารถเล่นบทเพลง รองเง็งได้เป็นจํานวนมาก และได้เข้าร่วมฝึกกับกลุ่มคนหลากหลายวัยวุฒิ เมื่อจบ โครงการจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งวงดนตรีรองเง็งโดยใช้ชื่อคณะว่า "เปอร์มูดาอัสลี” แปลว่า คนรุ่นใหม่กับจังหวะ โบราณ และได้ออกแสดงงานเล็กๆ ภายในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียงอยู่ประมาณ ๒ ปี จึงได้ยุบวงลง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ก่อตั้งคณะรองเง็งขึ้นใหม่อีกครั้งโดยรวบรวมนักดนตรีเพื่อชีวิตที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีใจรักในดนตรีรองเง็ง โดยใช้ชื่อว่า "อัสลีมาลา” แปลว่า ความงดงามราวดอกไม้ บานของจังหวะดนตรีรองเง็ง ผลงาน ผลงานการสร้างสรรค์และเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงพื้นบ้าน ภายใต้ชื่อคณะอัสลีมาลา รังสรรค์และเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงพื้นบ้านชุดใหม่ๆอย่าง ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและนิยมเผยแพร่ ๑๐ ชุด ดังนี้
     ๑.โยเก็ตซีตีกายเฮงสบา สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑
     ๒.ตารีสีเล็ง สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔
     ๓.ตารีเรบานาแทมบูรีน สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖
     ๔.กีปัสปายง สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗
     ๕.ตารีเกอริชฆามะ สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
     ๖.ตารีดิเกร์ฮูลู สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
     ๗.โยเก็ตจึงกลิงโนนา สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
     ๘.อัสลีซีตีปายง สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑
     ๙. ซัมเป็งสกาปูซิเต๊ะ สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑
     ๑๐.โยเก็ตซาโรมา สร้างสรรค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม