องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
นายนิวรณ์ ชัยสวัสดิ์ ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขา ทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม (วิจิตรศิลป์)

วันที่ 16 ก.ค. 2563
 
 
นายนิวรณ์ ชัยสวัสดิ์ ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขา ทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม (วิจิตรศิลป์)
เกิดวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๙ อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
การศึกษา
     ปี พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๒๒ ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส (เมฆประดิษฐ์) จ.สงขลา
     ปี พ.ศ.๒๕๒๒ - พ.ศ.๒๕๒๕ มัธยมศึกษา โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จ.สงขลา
     ปี พ.ศ.๒๕๒๕ - พ.ศ.๒๕๒๘ ปวช. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
     ปี พ.ศ.๒๕๒๘ พ.ศ.๒๕๓๒ ปวส. วิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเพาะช่าง จ.กรุงเทพมหานคร
     ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ม.ศ.ว.ประสานมิตร (ออกไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากต้องทำงาน ๑ ปี)
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๕ ตําบล สทิงหม้อ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๒๘๐
สถานที่ทํางาน บ้านทางไท ศูนย์เรียนรู้ทะเสสาบสงขลา
ประวัติ
     ตอนประถมศึกษาโรงเรียนวัดเชิงแส (เมฆประดิษฐ์) มีความโดดเด่นเรื่องศิลปะได้เป็น ตัวแทนนักเรียน ในการทํางานศิลปะในห้องสมุดหรือกิจกรรมผลงานจะดีกว่าคนอื่น มัธยมศึกษาเรียนศิลปะจะโดดเด่นฝึกฝนตนเองส่วนใหญ่ เพราะใจรักทางศิลปะ แต่คุณครูผู้สอนไม่ได้ จบทางศิลปะมา เพราะอยู่โรงเรียนบ้านนอกด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่จะพยายามค้นหาศึกษาได้จากครู และฝึกตนเองจนได้รับคัดเลือกโควต้าให้ไปเรียนที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ไปเรียนก็เรียนได้ ดีกว่าเพื่อนในห้อง ได้เป็นตัวแทนแข่ง ทักษะระดับประเทศด้วยและได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทสีน้ำ การเขียนงานหลากหลายทําผลงานสร้างสรรค์ทั้งหลาย ๆ แนว ค้นคว้าทดลอง ทั้งงานสื่อผสม จิตรกรรม สีทุกชนิด สาธิตเขียนสด แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งได้เขียนจิตรกรรมฝา ผนังหลาย ๆ ที่ ความมุ่งหวังและหลักคิดใช้วิชาชีพทางศิลปะไปช่วยเหลือขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สังคม บริการสังคมร่วมรณรงค์ ให้ปลูกจิตสํานึก ศาสนา จิตสาธารณะ ในการอนุรักษ์ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จรรโลงสังคมโลกหลาย ๆ เวทีสืบไป
ผลงานบางส่วน
     ๑. ออกแบบโลโก้ ประชาคมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ
     ๒. ร่วมเขียนรูปที่โณงสีแดงในการจัดงานครบ ๑๐ ปี พีระ ตันติเศรณี
     ๓. เป็นผู้ออกแบบรูปปั้นชินแสสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้าน เชิงแส
     ๔. ร่วมเขียนอาคารเก่าซึ่งสมัยอยุธยาเป็นการระลึกไว้ ด้วยการเขียนภาพเก่าเก็บไว้ ก่อนที่กรมศิลปากรจะไปบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางทีง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
     ๕. ร่วมวาดรูปแม่น้ำลำคลองเป็นคลองต้นแบบของจังหวัดสงขลา ๖. ร่วมก่อตั้งกลุ่ม SOUTH FREE ART GROUP เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม