มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

วันที่ 6 ต.ค. 2556
 

 

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

      ร้านวีดิทัศน์ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ หมายถึงร้านเกมต่างๆ รวมไปถึงร้านเกมอินเตอร์เน็ต และคาราโอเกะตามที่ต่างๆ เฉพาะที่มิได้อยู่ในสถานบริการซึ่งได้ขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการของกระทรวงมหาดไทยแล้ว กล่าวคือ สถานที่ซึ่งมีบริการเกมหรือคาราโอเกะใดที่มีใบอนุญาตเป็นสถานบริการแล้ว ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามกฎหมายนี้อีก (คาราโอเกะในที่นี้ ไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแต่เสียงและตัวหนังสือให้อ่านตาม และไม่รวมถึงซีดีเพลง และตู้เพลง ที่มีแต่เสียง ไม่มีภาพประกอบ) และจะคิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนเครื่อง ดังนั้น ร้านวีดิทัศน์ใดที่ต้องการขอใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมดำเนินการ ดังนี้
      ข้อ ๑.ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้
(บุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(ง) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
(จ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์ และแบบแปลนแผนผังของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการจำนวน ๓ รูป
(นิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
(ข) สำเนาบัตรประจำประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ค) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(กรณีมีหลายแห่ง และมิใช่ที่เดียวกับสำนักงานใหญ่)
(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(จ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์ แบบแปลนแผนผังของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน ๓ รูป
      ข้อ ๒ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
      ข้อ ๓. ในกรณีที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์หลายแห่ง ให้ออกใบอนุญาตหนึ่งฉบับสำหรับร้านวีดิทัศน์แต่ละแห่ง​

 

เอกสารแนบ

Download 01.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม