มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์

วันที่ 6 ต.ค. 2556
 

 

คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์

      ใบอนุญาตประเภทนี้ คือประเภทเช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายเทปและวัสดุโทรทัศน์ (วีซีดี/ดีวีดี/ซีดีรอม)ตาม พ.ร.บ.เดิม ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะคิดเป็นพื้นที่ที่ประกอบการ โดยให้ดำเนินการดังนี้
      ข้อ ๑. ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามแบบท้ายนี้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(ง) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
(จ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน ๓ รูป
(๒) นิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ค) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีมีหลายแห่ง และมิใช่ที่เดียวกับสำนักงานใหญ่)
(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(จ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการจำนวน ๓ รูป
      ข้อ ๒ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในจังหวัดที่อาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์ตั้งอยู่
      ข้อ ๓. ในกรณีที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ในสถานที่หลายแห่งให้ออกใบอนุญาตหนึ่งฉบับสำหรับสถานที่ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์แต่ละแห่ง​

 

เอกสารแนบ

Download 03.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม