เกี่ยวกับสำนักงาน
ตัวชี้วัด

วันที่ 11 ก.ค. 2559
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักงานวัมนธรรมจังหวัดสงขลา
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
                   พันธกิจ : อุปถุมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และความหลายหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมั่นคง
                   เป้าประสงค์ : องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำไปใช้
                   กลยุทธ์ : ๑. พัฒนาองค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
                              ๒. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
                   ตัวชี้วัด : มีองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนะรรมที่เป็นระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : อนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
                    พันธกิจ : ๑. อุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมั่นคง
                               ๒. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำนเนิงานทางวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูคุณค่า
                                   และจิตวิญญาณของความเป็นไทย
                    เป้าประสงค์ : ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
                    กลยุทธ์ : ๑. ส่งเสริม สนับสุน การจัดกิจกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
                               ๒. พัฒนาองค์กร เครือข่าย ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
                               ๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
                    ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดท้องถิ่นและการพัฒนาองค์กรเครือข่าย
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ธำรง รักษา สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
                    พันธกิจ : สนองงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
                    เป้าประสงค์ : สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย
                    กลยุทธ์ : อนุรักษ์ สืบทอด งานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศสานา และพระมหากษัตริย์
                    ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติมากขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสังคมคุณธรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์
                    พันธกิจ : สร้างสรรค์สังคมสันติสุขด้วยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกระดับ
                    เป้าประสงค์ : ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
                                    ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตสำนึกอยู่ในสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
                                    ๓. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรม
                    กลยุทธ์ : ๑. สร้างพลังชุมชนด้านคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
                               ๒. ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
                    ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชน มีจิตสำนึกบนพื้นฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
                   พันธกิจ : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำนินงานทางวัฒนธรรมเพื่อชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณ
                               ของความเป็นไทย
                   เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
                   กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
                   ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ภาคส่วนมีส่วนรวมและให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
                   พันธกิจ : สร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
                   เป้าประสงค์ : นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
                   กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
                   ตัวชี้วัด : จำนวนทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม