แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สุพรรณบุรี

วันที่ 29 ส.ค. 2556
 

พื้นที่รับผิดชอบ : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ เป้าหมายขององค์กร  บุคลากรขององค์กรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ทุ่มเทสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องคุ้มครองเอกสารสำคัญซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยืนยาว คงคุณค่าของความเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ และนำองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในการดำเนินงานจดหมายเหตุ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของเอกสารตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเอกสารของหน่วยงาน และเชื่อมั่น ศรัทธาในความเป็นมืออาชีพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จะช่วยคุ้มครอง ดูแลเอกสารของหน่วยงานให้คงอยู่สมบูรณ์ ยืนยาวตลอดไป สาธารณชนซาบซึ้งในคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ ให้ความสนับสนุนการดำเนินงาน ภารกิจ1. แสวงหา รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารสำคัญของชาติ2. ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อการพัฒนา3. บันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ของชาติ4. แสวงหา รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา อนุรักษ์และให้บริการภาพยนตร์ไทย5. ดำเนินงานจดหมายเหตุในส่วนภูมิภาค6. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือเกี่ยวกับกิจการจดหมายเหตุทั้งใน ประเทศและระหว่างประเทศ 7. เป็นศูนย์รับฝากเก็บเอกสารสำคัญของส่วนราชการ 8. เป็นศูนย์ให้บริการสารนิเทศจดหมายเหตุ 9. เผยแพร่กิจกรรมจดหมายเหตุ10. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการเพื่อตรวจสอบเอกสารประจำปี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ ธันวาคม


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม