แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 ส.ค. 2556
 

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2539 พร้อมให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ประดิษฐานบนอาคารหอสมุดฯ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0003 / 5808 ลงวันที่ 8 เมษายน 2540 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการการศึกษาค้นคว้าวิจัย ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของไทย โดยได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2538 และ 2540 เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 21,114,000.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สำหรับก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2540 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2546 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธี ภารกิจหน่วยงาน 1. บริหารจัดการด้านการสำรวจ จัดหา รวบรวม และจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นคลังสิ่งพิมพ์ในภูมิภาค 2. ศึกษาค้นคว้า และดำเนินการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานห้องสมุดได้อย่างมีมาตรฐาน 3. พัฒนาระบบการสืบค้นสารนิเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศและวัย ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4. ให้บริการสารนิเทศ และส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่ประชาชนทุกเพศ และวัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 5. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการสำรวจ รวบรวมเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และคัมภีร์ใบลาน เพื่อการสงวนรักษามรดกทรัพย์สินภูมิปัญญาของภูมิภาค 6. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการเผยแพร่ และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ( ISBN ) และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ( ISSN ) 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคลากรห้องสมุด และหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาค เวลาเปิดบริการ วันอังคาร-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์) 9:00 – 17:00 น.


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘, ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๙
โทรสาร  ๐-๓๕๕๓-๖๐๔๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม