มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
ศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์ สู่ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม”

วันที่ 15 พ.ค. 2561
 


ศูนย์บันดาลไทย

ต้นทุนสร้างสรรค์ สู่ "ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ชุดตุ๊กตาอัตลักษณ์ภาคใต้ จากวัสดุท้องถิ่น

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

       ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ในด้านของศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่แตกต่างและโดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรมโบราณสถานและศิลปะการแสดงเป็นต้น ซึ่งศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวใต้ทั้งสิ้นหากแต่ในปัจจุบันค่านิยมของวัยรุ่นเริ่มให้ความสำคัญของวิถีชีวิตดั้งเดิมลดลงและด้วยในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้เป็นแหล่งเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวที่สำคัญที่ชาวไทยแหล่งต่างชาตินิยมมาพักผ่อนจากปัจจัยข้างต้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มและเหตุผลสำคัญจึงเป็นแรงผลักดันให้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปเป็นของฝากของที่ระลึกที่สื่อถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวปักษ์ใต้ ทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ  นายวิศรุฒ  ขจรบุญ 

๑๒๗/๑ หมู่ที่  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โทรศัพท์  ๐๙๙ – ๔๘๓๒๒๕๕ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ผลิตภัณฑ์ศิลปะกระจกพ่นทรายท่านพุทธทาส

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

                   "ท่านพุทธทาสภิกขุ” เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ได้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นที่วัดร้างตระพังจิก อำเภอไชยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ให้ชื่อว่าสวนโมกข์พลารามแปลว่า สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจารกความทุกข์ หลังจากนั้นท่านได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ได้นำผลจากการศึกษาและปฏิบัติมาเขียนเป็นบทความคำสอนเป็นจำนวนมากมาย    ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  จากผลงานของท่านอันเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและแก่โลกยังส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่านเป็นจำนวนมาก และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระธรรมโกศาจารย์ภาพถ่ายและคำสอนที่ทรงคุณค่าของท่านพุทธทาสยังตราตรึงในจิตวิญญาณของชาวโลกทุกศาสนาเห็นสมควรที่จะได้เผยแพร่ยกย่องให้เป็นที่ปรากฎ จึงได้นำภาพถ่ายและคำสอนของท่านมาสู่งานศิลปะกระจกพ่นทรายซึ่งสิ่งของการทำได้มีหลากหลายทั้งขนาดและรูปภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อมูลการติดต่อ  นายนันทวัฒน์  ผุดมาก  

(บ้านดอกธูปหัตถศิลป์  ๐๘๑-๙๗๘๙๘๑๗)  ๓๓ /๑๓๔  หมู่ ๒  ถนนกาญจนวิถี  ๑๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

โทรศัพท์  ๐๙๙ – ๓๐๕๕๕๑๙
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) พระอวโลกิเตศวรสุราษฎร์ธานีศรีวิชัย

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

                   แนวคิดด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นประเพณีที่มีความสำคัญเป็นเอกลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เกิดจากมรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างจากผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีหมายถึง องค์ประกอบที่ ๑ ประดับ ตกแต่ง "พระอวโลกิเตศวรสุราษฎร์ธานีศรีวิชัย” ประติมากรรมนูนสูงแขวนผนังรูปจำลอง คำขวัญ สถานที่และสิ่งที่จดจำในสุราษฎร์ธานี  เช่น  พระบรมธาตุไชยา  อำเภอไชยา   เงาะอร่อยอำเภอบ้านนาสาร หอยใหญ่ หอยนางรมอำเภอกาญจนดิษฐ์ ไข่เค็มอำเภอไชยา ดอกบัวผุด เป็นต้น วัสดุที่ใช้ทำจากเรซิ่นผลิตโดยหล่อจากแม่พิมพ์ใช้ตั้งโต๊ะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จากอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ    นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โทรศัพท์   ๐๘๙- ๑๐๘๐๑๖๘
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  (CPOT)  เครื่องประดับไม้ลวดลายศรีวิชัย

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

          การจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องประดับไม้ลวดลายศรีวิชัยมีแรงบันดาลใจ จากการนำลวดลายของซุ้มประตูบริเวณกำแพงแก้วของพระบรมธาตุไชยา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ที่สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษ ที่ ๑๓ – ๑๔ มีรูปทรงและลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม นำมาผสมผสานกับเอกลักษณ์ของลูกปัดสมัยศรีวิชัยที่มีสีสันสวยงาม เกิดเป็นลวดลายคล้ายการเขียนสีบนเครื่องประดับ เช่น กำไลไม้ ต่างหูไม้ ปิ่นไม้ เป็นการเติมเสน่ห์ของงานไม้ด้วยสีสันและลวดลายซึ่งยังคงอัตลักษณ์และศิลปะ อันสวยงามของอารยธรรมศรีวิชัย

 ข้อมูลการติดต่อ  นายโกมล พัฒน์จร

 บ้านเลขที่ ๓๐๓/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๗๓๐๒๘๙. ๐๘๕-๑๕๐๓๘๙๒
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) มวยไชยา

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

                อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองสืบทอดมายาวนาน จากมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดและเห็นได้เด่นชัด คือ "มวยไชยา ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู่ป้องกันตัวโดยใช้มือเปล่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แม้กระทั้งในภูมิภาคอื่น ๆ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำโมเดลมวลไทยไชยาขึ้น เพื่อเป็นของที่ระลึกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นของฝากให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ นายพฤติพงศ์ วงศ์วรรณา

 บ้านเลขที่ ๖๑/๙ หมู่ที่ ๓ ตำบบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ ๐๘๘-๗๕๒๒๖๓๕
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เรือพนมพระจำลอง ๓ มิติ

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

                จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจนถึงปัจจุบันมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคใต้ งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า เป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจัดงานทุกปี ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยในงานประเพณีดังกล่าว ชาวบ้าน พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐ์ฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือรถหรือล้อเลื่อน และตกแต่งประดิษฐ์ให้เป็นรูปเรือ ที่เรียกภาษาท้องถิ่นว่า "เรือพระ” แล้วแห่ไปตามลำน้ำหรือบนถนนซึ่งได้มีการตกแต่งขบวนและตัวเรือประดับประดาอย่างสวยงามซึ่งในงานดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมากมาย จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำเรือพระจำลอง ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อจำหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๐๘๐๑๖๘
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ศิลปะโลหะเทียม พระบรมธาตุไชยา

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

                ประวัติความเป็นมาทางมรดกวัฒนธรรมอันยาวนานเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ ต้องยกให้ "พระบรมธาตุไชยา นับเป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมือง อันแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาครั้งอดีตกาลนานนับพันปี มาสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทงานศิลปะสามารถทำได้หลายชนิด เช่นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพศิลปะนูนต่ำ ฯลฯ ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความความสามารถและจิตนาการของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นภาพ ๓ มิติ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ภาพศิลปะนูนต่ำ โดยนำความรู้จากเรื่องวิธีการผลิตผสมผสานกับความคิดที่จะนำข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่วัดพระบรมธาตุไชยา มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสุราษฎร์ธานีในอดีต ที่คนรุ่นหลังพึงรักษาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจให้คิดทำ "ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียมพระบรมธาตุไชยา ในครั้งนี้

ข้อมูลการติดต่อ  นายนันทวัฒน์  ผุดมาก  

(บ้านดอกธูปหัตถศิลป์  ๐๘๑-๙๗๘๙๘๑๗)  ๓๓ /๑๓๔  หมู่ ๒  ถนนกาญจนวิถี  ๑๖ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

โทรศัพท์  ๐๙๙ – ๓๐๕๕๕๑๙แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม