เกี่ยวกับสำนักงาน
โครงสร้างบุคลากร

วันที่ 9 ส.ค. 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายธธงชัย สารอักษร
วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

 
 
 
 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอุบล ศักดิ์แก้ว
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
นางสาวขวัญใจ ฮกเจริญ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
นางมัทนา รุ่งเนย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวชุติมา แสงมณี
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวีระนาฏ เจริญพานิช
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวจินตนา สุวรรณภักดี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางสุนันทา ณ สุวรรณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
นางสาวดาริกา สุขกลับ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ
นางธิดารัตน์ อินทรวัตร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางกาญจนา พรหมทอง
 นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
นางสุปาณี รองเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกิตติ์ชญาห์ อรุโณทัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชาญณรงค์ เพชรคง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวปุณณสา อาจทอง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางเริงจิรา ศยามล
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางศศิธร ไชยฤกธิ์

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นายปิยะพงศ์ ด้วงสง

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางสาวพรจิตร สุดใจ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นาง

พนักงานบริการ
นายภานุวัตร์ แซ่เจีย

พนักงานขับรถ
(ว่าง)

นักวิชาการวัฒนธรรม


นางศิริพร มูสิกะ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางสาวอรอุษา เพ็งสกุล

 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายวิศรุต สัจจะบุตร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
นางสาวจิระภา  กลับเอียด
 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ

(ว่าง)

 
นักวิชาการวัฒนธรรม

นางสาวโบว์ โสภาสุข
 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ว่าง)

 
นักวิชาการวัฒนธรรม

(ว่าง)

 
นักวิชาการวัฒนธรรม

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประจำสำนักงานวัฒนธรรมประจำอำเภอ

(ว่าง)

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอไชยา

นางญาณิสา กามูณี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอเกาะสมุย

(ว่าง) 

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอบ้านตาขุน
(ว่าง)
 
 
 

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอบ้านนาสาร
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
 
 
นายนิติพัฒน์  หันสังข์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

นายธนพล คงดี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายปกรณ์ ศิริรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายศตวรรษ ทิมบำรุง นักวิชาการวัฒนธรรม


นายจักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม


นายธนวุฒิ จิณะเสน

นักวิชการวัฒนธรรม

นายศิรวิทย์ ยี่สุ่น
นักวิชาการวัฒนธรรม

นายเสรี  เตชะภิวัฒน์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี 

นายรุจิภาส  ประทักษากุล 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายธนิตย์ศักดิ์ นิลพันธุ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

นายวิสุทธิพงค์ พงศ์ศรีเจริญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

นายอรรถวิทย์ ทองหมัน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

นายพงศ์ศักดิ์ ชูปาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ธัญญา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

นายวชิรวิทย์ พรหมอินทร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

นายอมรชัย ไกรนรา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายวรกร ชัยดำ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
อาสาสมัครวัฒนธรรม


นางสาวเบญจวรรณ พรหมทองนาค


อาสาสมัครวัฒนธรรม


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม