ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ “รางวัลเพชรราชธานี”

วันที่ 18 ต.ค. 2564
 
 

 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ "รางวัลเพชรราชธานี” เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด พัฒนา เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับ "รางวัลเพชรราชธานี” ต้องมีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ จำแนกได้ ๙ สาขา ดังนี้
• สาขาทัศนศิลป์
• สาขาดุริยางคศิลป์
• สาขาศิลปะการแสดง
• สาขาวรรรศิลป์
• สาขาศิลปหัตถกรรม
• สาขาคหกรรมศิลป์
• สาขาศาสนาและขนมธรรมเนียมประเพณี
• สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
• สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน หรือผู้สนใจ ที่มีความประสงค์เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับ"รางวัลเพชรธานี” ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ และแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ได้ที่เวปไซต์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี www.aac.ubru.ac.th หรือ สแกน QR Code

สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๔
เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐, ๒๐๙๔
โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๒๑๒๙
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณณฐ วิโย (โทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๒๙ ๙๙๕๓)

หรือขอรับรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗ ๒๗๕ ๔๖๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม