เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน

(จำนวนคนอ่าน916คน)
 
 
             สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นจากพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒๐ จากบทบัญญัติภารกิจเกี่ยวกับศาสนา และการวัฒนธรรม รวมทั้งอัตรากำลังและข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของ สำนักงานศึกษาธิการเฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายส่งเสริมการศาสนา และวัฒนธรรม และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเฉพาะที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ถูกตัดโอนมาเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายบังคับใช้ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมมีคำสั่ง ที่ สป.๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีคำสั่งที่ สป.๕๙/๒๕๔๕ลงวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ มอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดต่างๆโดยตำแหน่งเลขที่ลำดับต้น (นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว) ในแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงานและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกองโดยให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดหรืออำเภอตามที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม มีข้าราชการในจังหวัด หรืออำเภอตามที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม มีข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ วธ ๐๒๐๒/๒๒๕ ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙ ได้แจ้งเรื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม เล่มที่ ๑๒๓  ตอนที่   ๖๕  ก ลงวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยกำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของตัวของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ดำเนินการป้องกันและแก่ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานดำเนินการงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม